Max Brimberg, sakkunnig på Konkurrensverket.

Konkurrensverket: Bristfällig konkurrens i byggmaterialindustrin

Nyheter

Vid årsskiftet redovisade Konkurrensverket sitt regeringsuppdrag om att utreda och kartlägga konkurrensen i byggmaterialindustrin. I en rapport pekar de ut flera bristande delar i värdekedjan för byggmaterial och förklaringar till de senaste årens materialkostnadsökningar.

Kraftiga branschöverspännande kostnadsökningar kan indikera stora konkurrensproblem och i byggbranschen har priserna ökat markant under flera år. Då byggmaterialindustrin har stått för nära hälften av ökningen beslutade regeringen 2020 att situationen skulle utredas. Max Brimberg, sakkunnig på Konkurrensverket, har projektlett arbetet med rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin”.

– Byggmaterialmarknaden är beroende av ett fåtal väldigt stora företag som tillhandahåller huvuddelen av materialtillförseln, både i tillverknings- och distributionsledet. En hög marknadskoncentrationen behöver inte nödvändigtvis innebära problem, men när vi ser att kostnaden för byggmaterial har skenat långt mycket mer än inflationen i Sverige under en lång tid behöver vi fråga oss vad som är orsaken till kostnadsökningarna. Vår uppfattning är att svaret i alla fall delvis går att härleda till en bristande marknadsfunktion och konkurrens i värdekedjan för byggmaterial, säger han.

Utredningen har fokuserats kring de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet. Då marknaden är enorm, med tusentals företag och hundratusentals produkter och artiklar, har Max och hans projektgrupp avgränsat sig till att titta på strukturella problem kopplade till nybyggnation av lägenheter i flerfamiljshus. 

Retroaktiva rabatter döljer kostnader för materialinköp

En av de första punkterna som flera stora branschaktörer ville diskutera med projektgruppen under arbetet med rapporten var problematiken kring retroaktiva rabatter, ofta kallade årsomsättningsrabatter, som döljer kostnaderna för materialinköp i varierande grad. Max berättar att dessa blir särskilt påtagliga i avtal som regleras med löpande priser och självkostnadsersättning.

– Diskussionerna ledde in oss på hur olika avtal utformades och hur byggherrar upphandlar sina nya bostadshus. Vi gjorde en ganska omfattande genomgång av dokumentation av offentliga upphandlingar, där vi såg att en väldigt stor andel av allmännyttan upphandlar bostäder på löpande räkning eller i partneringavtal, utan kontroll över slutkostnaden på byggnationerna. I stället för att avtala hur mycket bygget kommer att kosta avtalar man vilken marginal entreprenören ska få för sina ingående kostnader. Därmed konkurrerar man inte på priset utan på vilken vinstmarginal utföraren ska ha, vilket är problematiskt, säger Max. 

Insikten om att en så stor andel av affärerna inom offentlig upphandling görs upp utan att bygga in priskomponenter i avtalen kom som en chock för projektgruppen. 

– Att man som beställare lämnar ut sig själv åt slumpen när man väljer avtal om självkostnadsersättning med procentuella påslag är skrämmande. Som beställare behöver man ta större ansvar och ställa krav på den entreprenör man anlitar och inte falla platt inför att entreprenören vill köpa materialet själv. Det är viktigt för hela branschen att man står på sig och kräver att få se vad materialen kostar på riktigt, säger han.

En annan sak som överraskade projektgruppen var den utbredda användningen av produktmärkningar och miljöbedömningssystem i branschen. Man märkte att produktbedömningarna påverkade såväl beställares som entreprenörers val och att de efterfrågades i väldigt hög utsträckning, av en vilja att upprätthålla miljömässighet.

– Det är jättebra att man har höga miljöambitioner, men vi upplever också att man är lite naiv inför de kostnadsgivande effekter som miljöbedömningssystemen kan ha, särskilt om man låser in sig i att bara använda ett system eller om en produktgrupp måste uppfylla kraven i flera miljöbedömningssystem, säger Max.

För att möta branschens miljöambitioner föreslår Konkurrensverket en vidare utredning kring hur den underliggande data som miljöbedömningsorganisationerna tar fram skulle kunna spridas på ett mer effektivt sätt, i någon typ av samlat system. ByggMaterial har kontaktat Roger Eriksson på finansdepartementets enhet för bostäder och byggande för att höra om förslaget kommer att tas vidare.

– Vi har läst rapporten och håller på att utreda och analysera den nu. Något vi kan se är att problemområdena som lyfts är inte specifika för byggmaterialindustrin utan också återfinns i byggsektorn i stort. Det ligger på regeringens bord att fatta beslut om vidare utredningar, säger han. 

Inte bara positivt med konsolidering 

Det pågår en konsolidering i byggmaterialbranschen där stora kedjor växer genom förvärv. Max och hans medförfattare har under arbetet med rapporten tittat närmare på vad en ökad konsolidering skulle kunna få för effekter. 

– Konsolidering kan ge upphov till ett antal olika resultat. Ett positivt utfall skulle vara att företagen blir mer effektiva och kan samordna sina resurser på ett bättre sätt, vilket kan leda till bättre produkter till lägre priser och att företagen blir mer konkurrenskraftiga även på den internationella marknaden. Negativa effekter kan i stället vara ökad marknadsmakt, lägre grad av innovation och högre priser, säger han. 

Konkurrensverkets uppdrag är aldrig att styra marknaden, utan att ingripa när det behövs och hjälpa till att bromsa utvecklingen om de ser att marknaden är på väg åt fel håll. Åtgärderna de kan vidta regleras i konkurrenslagstiftningen, som dels ger myndigheten rätt att utföra förvärvsprövningar, där de utifrån marknadsanalyser beslutar om enskilda förvärv ska godkännas eller inte. I dagsläget gäller anmälningsplikten för förvärvsprövning endast företag med viss omsättning, vilket Konkurrensverket tycker borde ändras. 

– Vi lämnar ett förslag i rapporten om att förvärvsanmälningsplikten bör utvidgas eftersom vissa mindre förvärv idag inte anmäls. Dessutom önskar vi att så kallade moderna verktyg införs för att vi ska kunna gå in och agera konkurrensfrämjande på marknaden redan innan det har lett till direkt skadliga effekter enligt nuvarande regelverk. Ett sådant verktyg skulle kunna vara att vi får ålägga företag att inte erbjuda vissa typer av försäljningsstrategier för att dölja verkliga försäljningspriser. Flera andra länder har redan infört liknande moderna verktyg eller överväger att införa. Nya miljöer, med digitalisering och ökad integration mot omvärlden, kräver nya verktyg. Det är viktigt att vår roll i så fall balanseras tydligt i lagstiftningen och att för- och nackdelar vägs mot varandra, säger Max.

Vad blir nästa steg för er del i arbetet med att skapa en sundare konkurrens i byggmaterialindustrin?

– Det är upp till politikerna på Regeringskansliet att avgöra, men branschen och branschorganisationerna kan också bidra till förändring, dels genom att se till att vi är inkopplade på rätt frågor. Flera branschorganisationer har gått ut i media redan och efterfrågat uppdragning, bland annat kring frågan om ett bättre system för produkt- och miljöbedömningar. De vet att det finns en långsiktig nytta för deras medlemsföretag i att rensa upp och bli långsiktigt hållbara, avslutar Max.

 

Max tipsar, så kan du främja sund konkurrens i byggvaruhandeln:

  1. Se över dina avtal och leverantörer. Det finns mycket att vinna på att se bortom Sveriges gränser när man köper och säljer material. Utmana de varumärken som finns i Sverige! Det kan bidra till en tryggad materialförsörjning och sätter press på tillverkarna att få fler internationella konkurrenter. När det gäller varor är det kvalitet och pris som ska avgöra, inte vart produkten är producerad. 
  2. Ställ krav på dina kunder. Gå inte med på att skicka kickbacks i onödan eller erbjuda specialredovisning för projekt.
  3. Ställ krav på dina tillverkare. Undvik att låsa fast dig i avtal med starka leverantörer där du går med på att endast distribuera ett visst antal produkter eller varumärken. Ta din roll som försäljare och erbjud de bästa produkterna till det bästa priset möjligt, gärna med många alternativ, även om antalet hyllplatser är begränsat. 
  4. Nyttja den innovationskraft som finns i svensk industri till att hitta nya lösningar. Pandemin och den skenande inflationen i byggmaterial har skapat förutsättningar för branschen att tänka nytt. Motarbeta bilden om att byggbranschen är trög. 
  5. Hjälp kommunerna att öka graden standardisering i sina planprocesser. Det blir dyrt när alla bygger samtidigt, eftersom man konkurrerar om samma resurser. Genom att utjämna byggflödena skapas förutsättningar för att bygga mer effektivt, hållbart och prisvärt, samtidigt som konjunkturkänsligheten i branschen motverkas.

 

Artikeln är publicerad i nummer 3 2022 av tidningen ByggMaterial.

 

Du hittar hela rapporten här.

Annons:

Ramirentrapporten: Var tredje inom byggbranschen tror på färre uppdrag

Nyheter

30 mars 2023

C24 Bygg Kompaniet AB går in som delägare i XL-Bygg Ljusdal AB

Nyheter

30 mars 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

29 mars 2023

Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete

Nyheter

28 mars 2023

K-Rauta återinför Hafa i badrumssortimentet

Nyheter

28 mars 2023

Mestergruppen lanserar nytt koncept med lösvirkeshus

Nyheter

28 mars 2023

Ny CFO för Ahlsellkoncernen

Nyheter

28 mars 2023

Derome vinnare i Årets småhus 2023

Nyheter

28 mars 2023

Weber blev årets Finfo-leverantör

Nyheter

27 mars 2023

Cementa AB blir Heidelberg Materials

Nyheter

23 mars 2023

Swisspearl och Cembrit går ihop under samma varumärke

Nyheter

23 mars 2023

Svenskt Trä bildar ny kommitté för lövträsågverk

Nyheter

22 mars 2023

Karl Hedin bygger nytt i fjällvärlden

Nyheter

22 mars 2023

Byggvaruhandelns största logistikutmaningar

Nyheter

22 mars 2023

Utbildning om märkning av impregnerat virke

Nyheter

22 mars 2023

XL-Bygg Herrljunga öppnar snart ny bygghall

Nyheter

21 mars 2023

Förväntad negativ justerad EBIT första kvartalet 2023 för BHG Group

Nyheter

21 mars 2023

Enequi tecknar avtal med Ahlsell

Nyheter

20 mars 2023

Boverket får i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder

Nyheter

17 mars 2023

AB Karl Hedin Bygghandel säljer överskottsvaror hos Tørn

Nyheter

17 mars 2023

Bolist Taberg plockar in nya ägare

Nyheter

16 mars 2023

Forskare söker sponsor till ekohus för olika klimat

Nyheter

15 mars 2023

Bandet är klippt för ny fabrik för korslimmat trä

Nyheter

15 mars 2023

K-Prefab säljer produktionsanläggning i Borensberg

Nyheter

15 mars 2023

Funktionsgaranti för ytterpaneler ska förenkla för bygghandelns kunder

Nyheter

15 mars 2023

Prognoscentret: Bygginvesteringarna faller med 13 procent i år

Nyheter

15 mars 2023

Europaparlamentet har röstat för nya energikrav på byggnader

Nyheter

15 mars 2023

Byggkostnadsindex fortsätter öka

Nyheter

15 mars 2023

Byggfakta: Fall för bostäder och ökning av övrigt byggande

Nyheter

15 mars 2023

Kesko Sverige förvärvar solcellsgrossist

Nyheter

14 mars 2023

Lagans Trävaror ansluter till XL-Bygg

Nyheter

14 mars 2023

Ny lösning visar hur digitala produktpass kan fungera i praktiken

Nyheter

13 mars 2023

Byggvarubedömningen startar ny avdelning för Forskning och Utveckling

Nyheter

13 mars 2023

Mäklarsamfundet: För få flyttar och ensidig nyproduktion kan försena industrisatsningar

Nyheter

13 mars 2023

Hilti i samarbete med byggrobotföretaget Canvas

Nyheter

13 mars 2023

Mestergruppen tecknar samarbete med Diversity Charter Sweden

Nyheter

10 mars 2023

Anders Walls Ung Företagsamhet-stipendium för innovativ fönsteråtervinning

Nyheter

10 mars 2023

Han är Sveriges bästa unga plåtslagare 2023

Nyheter

10 mars 2023

Beijer: Låt byggbranschen energieffektivisera Sverige under lågkonjunkturen

Nyheter

09 mars 2023

Bygghandeln inom Derome ökar mer än genomsnittet

Nyheter

09 mars 2023

Derome en av finalisterna i Årets Småhus

Nyheter

08 mars 2023

Rockwool skriver avtal med Prodikt

Nyheter

08 mars 2023

"Just in time har dragits till en extrem nivå"

Nyheter

08 mars 2023

”Ser byggmaterialkedjorna den ekonomiska affären och får till den får de miljön på köpet”

Nyheter

08 mars 2023

”Det kommer att krävas samarbete med andra parter”

Nyheter

08 mars 2023

”Det saknas en hel del affärsmodeller på marknaden”

Nyheter

08 mars 2023

Kunskapsbank ska lyfta energieffektiv renovering

Nyheter

07 mars 2023

Rotavdraget granskas av Riksrevisionen

Nyheter

07 mars 2023

Stora Byggpriset 2022 till Polarbröds koncern-vd

Nyheter

06 mars 2023

Debatt: Dags att införa ett grönt rotavdrag nu!

Nyheter

03 mars 2023

Hager registrerar 1780 produkter till SCIP

Nyheter

02 mars 2023

Nu bildas Nibe Fastighet för större fastighetsprojekt

Nyheter

02 mars 2023

Inte nattsvart i Beijer Byggmaterials nya Branschrapport

Nyheter

01 mars 2023

Derome satsar vidare i Ystad

Nyheter

28 februari 2023

Stark start av 2023 för XL-Bygg

Nyheter

28 februari 2023

Claes Seldeby Årets Chef 2023

Nyheter

28 februari 2023

De är Sveriges största småhustillverkare 2022

Nyheter

27 februari 2023

Han är ny affärsområdeschef inom Deromes bygghandel

Nyheter

27 februari 2023

Färre påbörjade lägenheter under 2022

Nyheter

27 februari 2023

XL-Bygg Gråbo lönsamma redan första året

Nyheter

23 februari 2023

Rexel satsar på fysiska butiker

Nyheter

23 februari 2023

Södra utreder förutsättningar för nytt storskaligt sågverk

Nyheter

23 februari 2023

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

23 februari 2023

Ute är inne för kakelplattan

Nyheter

23 februari 2023

”Vi lever på att vi har kompetensen och relationen på orten”

Nyheter

22 februari 2023

Nya steg mot CCS-anläggning i Slite

Nyheter

22 februari 2023

Tre nya ambassadörer för Byggmaterialhandlarna

Nyheter

22 februari 2023

Återbruk temat för årets branschledardag

Nyheter

22 februari 2023

Karl Hedin i samarbete med Setra

Nyheter

21 februari 2023

XL-Bygg blir huvudleverantör till Tommy Byggare

Nyheter

20 februari 2023

Ahlsell gör nyförvärv inom färg och tapet

Nyheter

16 februari 2023

Rekordresultat för Södra

Nyheter

16 februari 2023

Fischer ingår nordiskt avtal med Stark Group

Nyheter

16 februari 2023

Hyrköp av bostäder nytt grepp för HusmanHagberg

Nyheter

15 februari 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 16,3 procent

Nyheter

15 februari 2023

Byggfakta: Fördjupad nedgång för bostadsbyggandet för januari

Nyheter

15 februari 2023

Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå

Nyheter

14 februari 2023

Mockfjärds vill köpa och återvinna sina kunders gamla fönster

Nyheter

14 februari 2023

Stora skillnader i byggmaterialförsäljningen under första och andra halvåret 2022

Nyheter

13 februari 2023

Starkt helårsresultat 2022 för Woody Bygghandel

Nyheter

13 februari 2023

Byggcheferna: Machokulturen fortsätter dominera

Nyheter

13 februari 2023

Dahl satsar på nyetableringarna i Stockholmsområdet

Nyheter

13 februari 2023

Mattias Ankarberg lämnar Byggmax Group

Nyheter

10 februari 2023

Ökad efterfrågan på limträ i det storskaliga träbyggandet - minskad efterfrågan från bygghandeln

Nyheter

09 februari 2023

Stort intresse för Deromes bostadsrätter

Nyheter

09 februari 2023

Mestergruppen förvärvar XL-Bygg Nykvarn

Nyheter

09 februari 2023

Peab startar lärlingsprogram för kvinnor

Nyheter

09 februari 2023

Fiskarheden går samman med Grefs och LimaJohan

Nyheter

08 februari 2023

Bostadspriserna sjönk - men i lugnare takt

Nyheter

08 februari 2023

Från hockeyproffs till arkitekt: ”Jag vill rita unika hus som skapar känslor”

Nyheter

08 februari 2023

Så vill RISE göra återbruk mer tillgängligt

Nyheter

08 februari 2023

Moelven ser tillbaka på ett år med stora svängningar

Nyheter

07 februari 2023

Hemnets Köparbarometer: Fler bostads­köpare tror på stigande priser

Nyheter

07 februari 2023

Ahlsell hyr nybyggt i Rollsbo Västerhöjd

Nyheter

03 februari 2023

K-Bygg Tullinge öppnar i nya lokaler

Nyheter

03 februari 2023

Starkt 2022 inom proffsmarknaden för Kesko Sverige

Nyheter

02 februari 2023

Första spadtaget för nya Beijer Växjö

Nyheter

02 februari 2023

Lyckade tester med återvunnen betong

Nyheter

01 februari 2023

Holmen satsar på ökad produktion av trävaror

Nyheter

31 januari 2023

Svampar visar vägen till nytt trämaterial

Nyheter

31 januari 2023

Spaning - så ser badrummen ut 2023

Nyheter

31 januari 2023

Många besökare på Bolist Leverantörsmässa

Nyheter

31 januari 2023

Ny Communications Director för Beijer Byggmaterial

Nyheter

31 januari 2023

Flytt för Bauhaus i Bromma

Nyheter

30 januari 2023

Ny vd för Derome Timber

Nyheter

30 januari 2023

Keskos dotterbolag gör nyförvärv i Norge

Nyheter

30 januari 2023

Innovationsföretag lanserar reglar av pappersråvara

Nyheter

30 januari 2023

Woodys handlare i gemensamt upprop för det lokala

Nyheter

30 januari 2023

Sågverk kan bli flexleverantörer av el

Nyheter

30 januari 2023

Beijer Vaggeryd öppnar upp portarna till ny anläggning

Nyheter

30 januari 2023

Handelsgruppen förvärvar Bolist Benab

Nyheter

27 januari 2023

Bitus satsar på värmebehandlat trä

Nyheter

27 januari 2023

Priserna på småhus och fritidshus steg under helåret 2022

Nyheter

27 januari 2023

De hetaste leverantörerna 2022 enligt Byggfakta Docu:s lista

Nyheter

26 januari 2023

Snart öppnar K-Bygg Töreboda i nya lokaler

Nyheter

26 januari 2023

Nya gymnasiekurser ska förbereda elever för jobb inom byggvaruhandel

Nyheter

25 januari 2023

VR-teknik effektiviserar projekteringsfasen

Nyheter

25 januari 2023

Byggmaterialhandeln 2022 präglades av prisökningar

Nyheter

25 januari 2023

Ahlsell förvärvar plåt- och takleverantör

Nyheter

24 januari 2023

Anebyhusgruppen har beviljats företagsrekonstruktion

Nyheter

24 januari 2023

Svensk Byggplåt inrättar externt hållbarhetsråd

Nyheter

24 januari 2023

Ahlsell skriver nytt tvåårsavtal med PEAB-koncernen

Nyheter

24 januari 2023

De får nya roller i XL-Byggs fortsatta Stockholmssatsning

Nyheter

23 januari 2023

Finja Betong startar Facebookgrupp för återbruk av byggvaror

Nyheter

20 januari 2023

Årets Bok i samhällsbyggnadsbranschen handlar om återbruk

Nyheter

19 januari 2023

Rekordår för golvåtervinning - 475 ton insamlat

Nyheter

18 januari 2023

Kennet Göransson lämnar CFO-rollen i Ahlsellkoncernen

Nyheter

18 januari 2023

Ny hållbarhetsrapport från Beijer Byggmaterial

Nyheter

18 januari 2023

Byggfakta: Ner för bostäder och upp för övrigt byggande

Nyheter

18 januari 2023

Han blir en del av Ahlsells koncernledning

Nyheter

17 januari 2023

Bolists nya butikskoncept på plats

Nyheter

17 januari 2023

Otto Martler ny vd för Derome Hus

Nyheter

17 januari 2023

Veidekke lanserar handböcker för att förebygga fusk

Nyheter

16 januari 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 15,6 procent i december

Nyheter

16 januari 2023

De är Sveriges största småhustillverkare för 23:e året i följd

Nyheter

16 januari 2023

Flinks Järn öppnar i Norrköping

Nyheter

16 januari 2023

Moelven Byggmodul varslar

Nyheter

13 januari 2023

Returbagen satsar vidare i Småland

Nyheter

12 januari 2023

Byggmax öppnar i Nynäshamn

Nyheter

12 januari 2023

Deras byggprojekt vände flyttströmmen

Nyheter

11 januari 2023

Projekt ska förenkla överföring av klimat- och miljödata

Nyheter

11 januari 2023

Cementas tillstånd inte överklagat

Nyheter

10 januari 2023

Beijer Byggmaterial ökade omsättningen

Nyheter

10 januari 2023

Han är ny vd för Svensk Bygglogistik

Nyheter

10 januari 2023

SSAB och Stena Stål ska samarbeta kring leveranser av fossilfritt stål

Nyheter

10 januari 2023

Elektriker kan handla på natten hos Rexel

Nyheter

10 januari 2023

Ytterligare varsel inom småhusproduktion

Nyheter

04 januari 2023

Happy Homes satsar i Vaggeryd och Linköping

Nyheter

02 januari 2023

God jul och gott nytt år!

Nyheter

22 december 2022

KI: Barometerindikatorn kvar på en låg nivå

Nyheter

21 december 2022

Byggmax Group tecknar en hållbarhetslänkad kreditfacilitet på 500 miljoner

Nyheter

21 december 2022

Byggfaktas Byggstartsindikator steg under november

Nyheter

21 december 2022

Beijer signerar samarbetsavtal med Prodikt

Nyheter

21 december 2022

Boverket: Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet

Nyheter

20 december 2022

Ny rapport: Unga vuxna förlorare när bostadsbyggandet faller

Nyheter

20 december 2022

Centrum för cirkulärt byggande blir nytt dotterbolag till IVL

Nyheter

20 december 2022

Fler varsel i byggbranschen

Nyheter

20 december 2022

Dana Lim i samarbete med Welin & Co

Nyheter

19 december 2022

Byggpriserna för flerbostadshus lägre 2021 än 2020

Nyheter

19 december 2022

Skogsindustrierna: USA-export lyfter marknaden för trävaror

Nyheter

16 december 2022

Happy Homes i samarbete med Häxan

Nyheter

15 december 2022

Ahlsell förvärvar solenergibolag

Nyheter

15 december 2022

C24 Bygg Kompaniet förvärvar Bergshamra Byggmarknad AB

Nyheter

15 december 2022

SCB:s Byggkostnadsindex något lägre i november

Nyheter

15 december 2022

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

15 december 2022

Elitfönster varslar 50 medarbetare

Nyheter

14 december 2022

30 får gå från plåtföretag

Nyheter

14 december 2022

Energieffektivisera villan inför vintern

Nyheter

14 december 2022

Återbruksinitiativ ger ringar på vattnet

Nyheter

14 december 2022

”Vi har till och med tittat på möjligheten att köra fabrikerna på natten”

Nyheter

14 december 2022

Butik med återbrukat byggmaterial öppnar i Örebro

Nyheter

14 december 2022

Mestergruppen ingår samarbete med Tørn

Nyheter

14 december 2022

Skanska i samarbete om cirkulärt armeringsstål

Nyheter

14 december 2022

Ahlsell gör nyförvärv i Trelleborg

Nyheter

14 december 2022

Grönt ljus för Cementas ansökan om fyraårigt tillstånd

Nyheter

13 december 2022

HUI: Hushållen avvaktar när molnen drar in

Nyheter

09 december 2022

Elitfönster först ut att erbjuda cirkulära fönsterbyten

Nyheter

09 december 2022

Optimera startar produktion av prefabricerade byggelement utanför Karlstad

Nyheter

09 december 2022

Fortsatt nedgång på bostadsmarknaden i november

Nyheter

08 december 2022

Swerock och Peab Asfalt öppnar betonglabb

Nyheter

08 december 2022

Medarbetare är nöjda och trivs på jobbet i byggmaterialhandeln

Nyheter

08 december 2022

Vägledning ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation

Nyheter

07 december 2022

Högsta Förvaltningsdomstolen: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

Nyheter

07 december 2022

Återvunnet glas när Läppstiftet byggs om

Nyheter

07 december 2022

Nytt verktyg för bostadsrättsföreningar ska inspirera till att energieffektivisera

Nyheter

07 december 2022

XL-Bygg öppnar flaggskeppsbutik i Jönköping

Nyheter

07 december 2022

Uppdaterad handbok om trägolv på golvvärme

Nyheter

06 december 2022

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

05 december 2022

Fastighetsbolagen vill hellre återbruka än bygga nytt

Nyheter

05 december 2022

Ökat byggande av privata lokaler ljuspunkt i konjunkturrapport

Nyheter

05 december 2022

Würth Svenska öppnar megastore i Mölndal

Nyheter

05 december 2022

100% Proffs nu en del av Beijer fullt ut

Nyheter

05 december 2022

Cirkulär träregel av återvunnet trä

Nyheter

05 december 2022

Lindab öppnar proffsbutik i Skellefteå

Nyheter

05 december 2022

Byggmax har öppnat i Söderköping

Nyheter

05 december 2022

Leverantör av gipsskivor får ny vd

Nyheter

01 december 2022

Byggföretagen fokuserar på klimatomställning

Nyheter

01 december 2022

Kulturhus i Skellefteå vinner internationellt pris

Nyheter

01 december 2022

Ny försäljningschef på Beslag Design

Nyheter

01 december 2022

Beijers Branschrapport: Bra generell efterfrågan på byggmaterial under hösten

Nyheter

01 december 2022

Wåhlstedts blir ny medlem och en del av Bolist Järnhandel

Nyheter

01 december 2022

Ny vd för Woody Bygghandel

Nyheter

01 december 2022

Dubbelt guld till Beijers humorkanaler för hantverkare

Nyheter

30 november 2022

”Det viktigaste är att titta sina kollegor i ögonen och se hur de faktiskt mår”

Nyheter

30 november 2022

De byggde en bastu 80 meter under jord

Nyheter

30 november 2022

Slimmad grund för ökad klimatnytta

Nyheter

30 november 2022

Rapport: Allvarlig ungdomsbostadsbrist i 61 av landets kommuner

Nyheter

30 november 2022

86 procent tycker att jämställda byggarbetsplatser blir roligare

Nyheter

30 november 2022

Bjelin öppnar golvutställning i Helsingborg

Nyheter

30 november 2022

De bygger Sveriges första större flerbostadshus med hampafiberisolering

Nyheter

30 november 2022

Kommande rapport: Industrins husbyggande fortsätter minska

Nyheter

29 november 2022

Ny serie med inbyggd kolsänka

Nyheter

29 november 2022

Nyförvärv för Happy Homes i Sävsjö

Nyheter

29 november 2022

Navet: Vikande byggmaterialförsäljning under hösten

Nyheter

29 november 2022

Rockwool och Optimera erbjuder återvinning av stenullsisolering

Nyheter

29 november 2022

Mestergruppen stärker samarbetet med Mataki

Nyheter

29 november 2022

Han utses till ordinarie vd och koncernchef för BHG Group

Nyheter

28 november 2022

Danske Bank: Sågverkens lönsamhet faller dramatiskt

Nyheter

28 november 2022

Nya OrganoWood Nowa - virke med biocidfri kemi

Nyheter

25 november 2022

Sila Snacket vinner Årets Jämställdhetspris på Betonggalan

Nyheter

25 november 2022

Ahlsell belönas med EcoVadis högsta utmärkelse Platinum

Nyheter

25 november 2022

Idag öppnar Byggmax Studio i Linköping

Nyheter

25 november 2022

Nytt hus för återbruk - av återbruk

Nyheter

24 november 2022

75 aktörer satsar på klimatneutralt byggande i Göteborg

Nyheter

23 november 2022

Beijer etablerar centrallager tillsammans med Logent

Nyheter

23 november 2022

Euroconstruct tror på återhämtning 2025 för Europas byggmarknader

Nyheter

22 november 2022

Utbildning om rutiner för kontroll av elanläggningar

Nyheter

22 november 2022

SCB: Antalet påbörjade lägenheter minskar

Nyheter

22 november 2022

Nytt stöd för god kultur i byggprojekt ska minska byggfel

Nyheter

21 november 2022

K-Bygg bygger nytt i Tullinge

Nyheter

21 november 2022

Hon är Årets Byggchef 2022

Nyheter

18 november 2022

Finja utsedda till Årets Starkaste Varumärke på Betonggalan 2022

Nyheter

18 november 2022

Byggmaterialhandlarna och GS1 Sweden ingår samarbete

Nyheter

17 november 2022

44 år i byggmaterialhandeln: ”Det var inte bättre förr”

Nyheter

16 november 2022

”Vi vill bli kända för att vara bäst, inte störst”

Nyheter

16 november 2022

”Vi måste börja framsnacka varandra”

Nyheter

16 november 2022

Fasad av kasserat material

Nyheter

16 november 2022

Ny generation tar över Bolist Jonssons Trä

Nyheter

16 november 2022

Byggfakta: Nedåt för bostäder, upp för offentligt byggande i oktober

Nyheter

16 november 2022

Beijers podd fyller 100 avsnitt

Nyheter

15 november 2022

Byggkostnadsindex: Största förändringen i årstakt på nästan 50 år

Nyheter

15 november 2022

Sonsab förvärvar Produktma

Nyheter

14 november 2022

Två nyförvärv för Comfort

Nyheter

11 november 2022

Fasadgruppen förvärvar kulturbyggnadsspecialist

Nyheter

11 november 2022

Kronprinsen i Malmö har Årets Fasad

Nyheter

11 november 2022

Kontorsbyggandet minskar – men inte i Göteborg

Nyheter

11 november 2022

Nu kan du köpa en renovering med några klick

Nyheter

10 november 2022

Utbildning för återförsäljare om elektriska produkters säkerhet

Nyheter

10 november 2022

Serneke varslar cirka 100 personer

Nyheter

09 november 2022

Saluhall blev padelhall i Sveriges största återbruksprojekt

Nyheter

09 november 2022

Byggmax öppnar i Askersund våren 2023

Nyheter

09 november 2022

Projekt bygger hus av hus

Nyheter

09 november 2022

Butiker i Ödeshög går ihop

Nyheter

09 november 2022

Handelsbankens fastighetsrapport: Bostadsbyggandet ned 40 procent

Nyheter

09 november 2022

Byggmaterialhandlarna kommenterar Regeringens budgetproposition

Nyheter

09 november 2022

DIY-trenden fortsatt stark

Nyheter

08 november 2022

Derome vinner ny mark i Angered

Nyheter

08 november 2022

STARK Group gör nyförvärv inom kakel

Nyheter

08 november 2022

Bygg i Tids 16 förslag för att snabba upp tiden från idé till bygglov

Nyheter

08 november 2022

Derome öppnar bygghandel i Strömstad

Nyheter

08 november 2022

SP Fönster och Traryd Fönster blir Svenska Fönster

Nyheter

08 november 2022

Data från Finfo ska hjälpa byggmaterialhandeln sälja överskottsvaror

Nyheter

03 november 2022

Nytt verktyg minskar materialåtgången i byggprojekt

Nyheter

03 november 2022

Smart förbrukningslösning beställer material automatiskt

Nyheter

03 november 2022

Carl Evedius ny inköpschef för C24 Byggkompaniet AB

Nyheter

03 november 2022

Byggmax Studio öppnar i Västerås

Nyheter

02 november 2022

Unga i branschen: ”Vi är som en stor familj”

Nyheter

02 november 2022

Så ser branschen på ledarskap

Nyheter

02 november 2022

Steg för steg mot en förändrad byggbransch

Nyheter

02 november 2022

Hustillverkare varslar

Nyheter

02 november 2022

Träbaserad plast möjliggör cirkulära byggmaterial

Nyheter

02 november 2022

Layer Group förvärvar Malmöföretag

Nyheter

02 november 2022

Klimatförbättrad betong bidrar till klimatmål

Nyheter

01 november 2022

Trots fortsatt osäker bostadsmarknad vill 6 av 10 köpa ny bostad inom 6 månader

Nyheter

01 november 2022

Beijer säljer blå produkter för Mustaschkampen

Nyheter

01 november 2022

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll under 2023 – men osäkerheten är stor

Nyheter

31 oktober 2022

Bauhaus öppnar i Umeå

Nyheter

28 oktober 2022

Här tas första spadtaget för Beijers anläggning i Hisings Backa

Nyheter

28 oktober 2022

Nu öppnar Byggmax i Åtvidaberg

Nyheter

28 oktober 2022

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

27 oktober 2022

Derome inför solceller som standard

Nyheter

27 oktober 2022

Hantverkare spår sämre konjunktur - efterfrågan på energibesparande renoveringar ökar

Nyheter

27 oktober 2022

XL-Bygg passerar 100 butiker i Sverige

Nyheter

27 oktober 2022

Byggmaterialindex visar negativ försäljningsutveckling för träprodukter

Nyheter

26 oktober 2022

Ahlsell miljardinvesterar i logistikcentrum

Nyheter

25 oktober 2022

Återbrukade byggprodukter sparar klimatet trots ökade transporter och rekonditionering

Nyheter

24 oktober 2022

Snart dags för Cementas täktansökan i mark- och miljödomstolen

Nyheter

20 oktober 2022

Boverkets nya bedömning: Bostadsbyggandet minskar markant

Nyheter

20 oktober 2022

Fortsatt bra försäljning av värmepumpar

Nyheter

19 oktober 2022

Nya digitala samarbeten för ökat återbruk av byggvaror

Nyheter

19 oktober 2022

Butik med anor och samhällsengagemang

Nyheter

19 oktober 2022

”Det är skillnad som mellan dag och natt inomhus nu”

Nyheter

19 oktober 2022

Byggfaktas Byggstartsindikator stod still även under september

Nyheter

19 oktober 2022

Byggmax öppnar i Söderköping i vinter

Nyheter

19 oktober 2022

Lycke lanserar tapeter

Nyheter

18 oktober 2022

Ahlsell gör nyförvärv inom miljösäkerhet

Nyheter

18 oktober 2022

Han blir ny bostadsminister

Nyheter

18 oktober 2022

Lindbäcks varslar 100 i Piteå

Nyheter

18 oktober 2022

Kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera

Nyheter

18 oktober 2022

Offerta: Nu är det konsumenternas renoveringsmarknad

Nyheter

18 oktober 2022

C24 Bygg öppnar ny anläggning i Uppsala

Nyheter

18 oktober 2022

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 14,6 procent i september

Nyheter

17 oktober 2022

Derome Årets Företagare 2022

Nyheter

17 oktober 2022

Rapport: Tuffare för svensk skogsindustri

Nyheter

14 oktober 2022

Navet: Så mycket har byggmaterialförsäljningen sjunkit

Nyheter

10 oktober 2022

Byggmax öppnar i Valdemarsvik sommaren 2023

Nyheter

10 oktober 2022

Stora Enso inviger en av världens modernaste anläggningar för korslimmat trä

Nyheter

07 oktober 2022

Willhem skapar bolag för eget lager av byggmaterial

Nyheter

06 oktober 2022

Thomas Betong provar koncept med cementfri betong

Nyheter

06 oktober 2022

Smålänska MaterialMännen blir en del av XL-Bygg

Nyheter

06 oktober 2022

Säljchef går till Tørn

Nyheter

05 oktober 2022

Optimera i samarbete med Prodikt – ska erbjuda alla kunder klimatkalkyler

Nyheter

05 oktober 2022

Bygma anställer ny inköpschef

Nyheter

05 oktober 2022

Han blir ny Chef för Strategi, Affärsutveckling och M&A på Mestergruppen

Nyheter

05 oktober 2022

Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre

Nyheter

05 oktober 2022

Digital metod för återbruk av byggmaterial

Nyheter

05 oktober 2022

Enklare att kolla upp registrerade elföretag

Nyheter

05 oktober 2022

Färgsätt ditt hem för ett ökat välbefinnande

Nyheter

05 oktober 2022

”Vi ska bygga en stad som ska hålla”

Nyheter

05 oktober 2022

Hultafors Group förvärvar amerikanskt verktygsföretag

Nyheter

04 oktober 2022

Akustiktak vann internationellt designpris

Nyheter

04 oktober 2022

Ny studie jämför kostnader för betong- och träbyggnader

Nyheter

04 oktober 2022

Götenehus varslar 25 medarbetare

Nyheter

04 oktober 2022

Husbyggnadsinvesteringarna inom industrin ökade andra kvartalet

Nyheter

03 oktober 2022

XL-Bygg Bergslagen AB blir en del av Kesko

Nyheter

03 oktober 2022

Byggfakta: Rekordfå nya projektplaner samtidigt som byggstartsvolymen minskar och projekt flyttas fram

Nyheter

03 oktober 2022

Fler på proffsmarknaden söker efter energibesparande produkter

Nyheter

30 september 2022

Läckande tätskikt bakom de flesta vattenskadorna i dusch och bad

Nyheter

29 september 2022

Gyprocs Bålstafabrik producerade gipsskivor med biogas och förnybar el

Nyheter

29 september 2022

Färgsprakande samarbete mellan Lycke färg och Mosebacke

Nyheter

28 september 2022

Allvarliga resultat vid tester av värmefläktar och element

Nyheter

28 september 2022

Comfort växer genom nyförvärv

Nyheter

28 september 2022

Tre byggmaterialhandlare nominerade i Market Awards

Nyheter

28 september 2022

Världens första AI-igenkänning för stora betongstrukturer i 3D

Nyheter

28 september 2022

Byggmax lanserar nytt koncept för ytskiktsrenovering

Nyheter

27 september 2022

Skottsäker vägg av gips

Nyheter

27 september 2022

CemVision tar in kapital för att göra miljövänligt cement

Nyheter

27 september 2022

Offentliga aktörer minskar byggnadsinvesteringar – men det är inte nattsvart

Nyheter

26 september 2022

Golvföretag certifierat som koldioxidneutralt

Nyheter

23 september 2022

Sten från Sjöfartsmuseet fick nytt liv

Nyheter

23 september 2022

Borrskruvdragaren är som ljuv musik för Arvingarnas Lasseman

Nyheter

21 september 2022

Drömmen om klimatneutralt cement kan gå i kras

Nyheter

21 september 2022

Järnia blir Bolist Järnhandel

Nyheter

21 september 2022

Beijer nya medlemmar i Diversity Charter Sweden

Nyheter

21 september 2022

Byggfakta: Andhämtningspaus för byggnedgången under augusti

Nyheter

21 september 2022

Bara en av fem väljer hållbara alternativ framför de billigaste

Nyheter

20 september 2022

Ahlsell förvärvar norsk pumpspecialist

Nyheter

20 september 2022

Renoveringstrenden bromsar in

Nyheter

19 september 2022

Ny CHRO för Ahlsellkoncernen

Nyheter

19 september 2022

Derome slår upp portarna i Växjö

Nyheter

19 september 2022

Navet spår krympande gör-det-själv-marknad

Nyheter

19 september 2022

SBAB: Bostadsbyggandet väntas tvärnita

Nyheter

16 september 2022

Byggkostnadsindex steg med 13,8 procent på ett år

Nyheter

16 september 2022

Investeringar i byggmarknaden sjunker men lokaler dämpar fallet

Nyheter

14 september 2022

Finja Betong lanserar produkter som motverkar klimatpåverkan

Nyheter

13 september 2022

Ny vd för Byggmaterialindustrierna

Nyheter

13 september 2022

Optimera börjar sälja Recomas byggskivor

Nyheter

13 september 2022

Bra fart i byggandet – men negativa förväntningar

Nyheter

12 september 2022

Energibesparande åtgärder glödheta på marknaden

Nyheter

12 september 2022

Kallare vindar i motståndskraftig handel

Nyheter

09 september 2022

Fellessons expanderar i Älmhult

Nyheter

07 september 2022

”Situationen som är nu är oerhört utmanande och komplex”

Nyheter

07 september 2022

Svenska limfogsprodukter först med hållbarhetscertifiering på silvernivå

Nyheter

07 september 2022

Beijer Byggmaterials Branschrapport visar på delad marknadssituation

Nyheter

07 september 2022

Ahlsell förvärvar finsk webbutik

Nyheter

07 september 2022

Så vill politikerna öka rörligheten på bostadsmarknaden

Nyheter

06 september 2022

HR-direktör lämnar Ahlsell

Nyheter

06 september 2022

Lokal byggcontainer för enklare logistik

Nyheter

06 september 2022

Kraftiga prisfall på trävaror

Nyheter

06 september 2022

Så vill svenska politiker öka rörligheten på bostadsmarknaden - del 4

Nyheter

06 september 2022

Så vill svenska politiker öka rörligheten på bostadsmarknaden - del 3

Nyheter

05 september 2022

Cementa har lämnat yttrande om de synpunkter som inkommit kring ansökan

Nyheter

05 september 2022

Så vill svenska politiker öka rörligheten på bostadsmarknaden - del 2

Nyheter

05 september 2022

Byggfakta: Kommunerna som byggt mest under senaste mandatperioden

Nyheter

05 september 2022

Hotellbyggandet bromsar in

Nyheter

05 september 2022

Så vill svenska politiker öka rörligheten på bostadsmarknaden - del 1

Nyheter

02 september 2022

Alla Elitfönsters produkter blir spårbara när byggbranschen digitaliseras

Nyheter

02 september 2022

Keskos två nyförvärv slutförda

Nyheter

02 september 2022

Cembrits skivor inspirerade till ny mönsterkollektion för fasad och inredning

Nyheter

02 september 2022

Stort intresse för förbundets förslag om reformer för svensk bostadspolitik

Nyheter

02 september 2022

Regeländring öppnar för ökad användning av alternativ till cement

Nyheter

01 september 2022

Ny landschef för Ahlsell i Norge

Nyheter

01 september 2022

XL-Bygg Nossebro startade eget måleri

Nyheter

01 september 2022

Knauf Danogips öppnar för återvinning av gipsspill

Nyheter

01 september 2022

Ny rapport: Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns

Nyheter

01 september 2022

Miljonstöd till forskning för att minska träavfall på byggen

Nyheter

31 augusti 2022

Kostnadsökningar tvingar hustillverkare till neddragningar

Nyheter

30 augusti 2022

Ökade svårigheter för unga att flytta hemifrån

Nyheter

30 augusti 2022

Happy Homes utökar med nya butiker i Helsingborg och Nynäshamn

Nyheter

29 augusti 2022

Byggföretagen: Så stora blir cementkrisens samhällsekonomiska effekter

Nyheter

29 augusti 2022

A-hus nu näst störst i landet

Nyheter

29 augusti 2022

Navet: Offentliga husbyggnadsinvesteringar bromsar in

Nyheter

29 augusti 2022

Nytt steg i digitaliseringen av branschen

Nyheter

29 augusti 2022

Retursystem Byggpall höjer ersättningen

Nyheter

29 augusti 2022

Priserna på småhus steg under andra kvartalet

Nyheter

26 augusti 2022

Mestergruppen ny ägare av XL-Bygg Faringe

Nyheter

25 augusti 2022

Byggelement storsatsar för att halvera cementbehovet och dubbla kapaciteten

Nyheter

25 augusti 2022

Derome Årets företagare i Halland

Nyheter

24 augusti 2022

Fortsatt nej till Byggmax i Sjöbo

Nyheter

24 augusti 2022

”Jag trodde aldrig vi skulle växa så här mycket så snabbt”

Nyheter

24 augusti 2022

De hoppas på en mer hållbar byggbransch

Nyheter

24 augusti 2022

En förnybar trend på frammarsch

Nyheter

24 augusti 2022

Sa "ja" i Blåkläder

Nyheter

24 augusti 2022

Svagare försäljningsutveckling för träprodukter

Nyheter

24 augusti 2022

Navet: Flera anledningar till att byggmaterialförsäljningen sjunker

Nyheter

22 augusti 2022

Färre påbörjade lägenheter under första halvåret

Nyheter

22 augusti 2022

Arvid Nilsson blir helhetsleverantör till norska storkedjan TESS

Nyheter

18 augusti 2022

AB Karl Hedin Bygghandel förvärvar bygghandel i Härnösand

Nyheter

18 augusti 2022

Derome köper Ystad Järn

Nyheter

18 augusti 2022

Sifo: Förvaringsytor viktigare än hemmaspa

Nyheter

17 augusti 2022

Byggfaktas Byggstartsindikator: Nu faller byggstarterna

Nyheter

17 augusti 2022

Nytt EPD-avtal samlar Norden

Nyheter

16 augusti 2022

Byggkostnadsindex: Största ökningen sedan 1980

Nyheter

16 augusti 2022

Hustillverkaren Sizes i konkurs

Nyheter

12 augusti 2022

Ruukki investerar i PIR-sandwichpanelproduktion i Norden

Nyheter

11 augusti 2022

Nu lanseras andra generationens biobetong

Nyheter

10 augusti 2022

Fortsatt dystert på bostadsmarknaden

Nyheter

10 augusti 2022

Överblivna förpackningar blir byggskivor

Nyheter

10 augusti 2022

Ett helt nytt material – av återvunna däck

Nyheter

10 augusti 2022

”Vi siktar på att leda den gröna materialomställningen”

Nyheter

10 augusti 2022

Kavelbrosågen blir en del av Bolist

Nyheter

04 augusti 2022

Få konkurser i juli – men de största inom bygg

Nyheter

03 augusti 2022

Stor del av försäljningstillväxten i bygghandeln kan hänföras till prisökningar

Nyheter

01 augusti 2022

Beijer Växjö bygger nytt byggvaruhus vid Grand Samarkand

Nyheter

01 augusti 2022

Kesko Sverige förvärvar XL-Bygg Bergslagen

Nyheter

01 augusti 2022

NP Nilsson satsar vidare i Halmstad

Nyheter

01 augusti 2022

Bauhaus öppnade nytt i Växjö

Nyheter

01 augusti 2022

Beijer satsar på Skellefteå

Nyheter

01 augusti 2022

Byggstarterna rullar på trots motvind, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för juni

Nyheter

01 augusti 2022

Byggmax har öppnat nytt i Marieberg, Sunne och danska Vejle

Nyheter

01 augusti 2022

Stor skillnad mellan bygginvesteringarna i länen under årets första månader

Nyheter

01 augusti 2022

Klaragrunden växlas upp med ny produktion, ny delägare och ny vd

Nyheter

01 juli 2022

Stort köpinflytande och intresse för solteknik på Nordbygg

Nyheter

30 juni 2022

”Vi tänker långsiktigt för barn och barnbarn”

Nyheter

29 juni 2022

”Ordning och reda är A och O”

Nyheter

29 juni 2022

Nära 8 av 10 vill se högre miljökrav på byggtjänster

Nyheter

27 juni 2022

26 vinnare av Bygmastipendiet 2022

Nyheter

23 juni 2022

Husgrund i trä halverar koldioxidavtrycket

Nyheter

23 juni 2022

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Nyheter

22 juni 2022

Beijer slår upp portarna i Älvsbyn

Nyheter

22 juni 2022

Byggmax öppnar nytt i Kristinehamn

Nyheter

22 juni 2022

Woody lanserar digitala utbildningar för hantverkare

Nyheter

21 juni 2022

Byggmax ska öppna nytt i Markaryd

Nyheter

21 juni 2022

Hantverkare spår färre uppdrag i höst

Nyheter

20 juni 2022

Navet spår minskning på gör det själv-marknaden

Nyheter

20 juni 2022

Arbetskraftbrist har fått tre av fyra byggföretag att tacka nej till jobb

Nyheter

17 juni 2022

Trendbrott på renoveringsmarknaden

Nyheter

16 juni 2022

Isover ställer om till biogas i produktionen

Nyheter

16 juni 2022

Byggkostnadsindex: Största förändringen i årstakt sedan 1980

Nyheter

15 juni 2022

Rösta på Årets Byggmaterialhandlare

Nyheter

15 juni 2022

Uppdrag: cirkulär ekonomi

Nyheter

15 juni 2022

Projekt ger kasserat virke nytt liv

Nyheter

15 juni 2022

Osäkerhet på flera fronter väntas påverka byggandet

Nyheter

15 juni 2022

Byggstartsindikatorn: Byggandet fortsatte öka under maj

Nyheter

15 juni 2022

Bolist Emmaboda rekordökade på fyra år

Nyheter

14 juni 2022

Debattartikel: Dags att införa grönt ROT-avdrag

Nyheter

14 juni 2022

Positiv bild från storföretag trots osäkerhet

Nyheter

14 juni 2022

Herenco förvärvar golvbolag i Värnamo

Nyheter

14 juni 2022

NP Nilsson köper Byggkomponenter i Klippan

Nyheter

14 juni 2022

Över 50 000 nya lägenheter 2021

Nyheter

13 juni 2022

Beijer Vaggeryd byter centrum mot nybyggt handelsområde

Nyheter

13 juni 2022

Första spadtaget för nytt logistikcenter

Nyheter

13 juni 2022

Rekordmånga bostäder ute på marknaden

Nyheter

09 juni 2022

Undersökning: Cheferna inom samhällsbyggnad speglar inte samhällets bredd

Nyheter

08 juni 2022

Beijer Byggmaterial i samarbete Tørn

Nyheter

08 juni 2022

Onninen etablerar sig i Mölndal

Nyheter

07 juni 2022

Byggandet nästa steg i klimatomställningen för Lund

Nyheter

03 juni 2022

Hustillverkare inför solceller som standard

Nyheter

03 juni 2022

Digital affärsstandard för byggbranschen blir internationell

Nyheter

02 juni 2022

Tre scenarier i ny rapport om cementförsörjningen

Nyheter

02 juni 2022

IK Nordia Grillby är en av årets vinnare i XL-Hjälpen

Nyheter

02 juni 2022

Fastigheter för 427 miljarder kronor bytte ägare 2021

Nyheter

02 juni 2022

Cementa i samarbete med vindkraftprojekt

Nyheter

02 juni 2022

Ahlsell öppnar nytt i Östersund

Nyheter

02 juni 2022

Byggföretag stod för månadens största konkurs

Nyheter

01 juni 2022

Anmälningar om elolyckor ökade förra året

Nyheter

01 juni 2022

Nytt initiativ vill korta ledtiderna för byggande

Nyheter

01 juni 2022

Finja Betongs nya anläggning för krossballast är nu igång

Nyheter

01 juni 2022

VJB Järnhandel i Hemavan: ”Vi har en nära relation med kunderna”

Nyheter

01 juni 2022

Från klassisk bygghandel till fullsorterad bygg- och industrihandel

Nyheter

01 juni 2022

Flest ville ha trä under fötterna 2021

Nyheter

31 maj 2022

Kesko Sverige förvärvar jämtländska Föllinge såg

Nyheter

31 maj 2022

E-handeln minskade – men inte för bygghandeln

Nyheter

30 maj 2022

Navet: Småhusproduktion påverkas negativt från flera håll

Nyheter

30 maj 2022

Ett steg närmare etableringen av klimatpositiv cementfabrik i Sverige

Nyheter

30 maj 2022

Nordeman’s Jern vinner pris för samarbete med Kvinnojouren

Nyheter

30 maj 2022

Domstolens tidplan för Cementas korta tillståndsansökan

Nyheter

25 maj 2022

Ryds Glas lanserar Skavank - glas för bra för att slängas

Nyheter

25 maj 2022

Sveriges Allmännytta: Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent

Nyheter

25 maj 2022

Fler möjligheter till återbruk och återvinning på Nackas kretsloppscentraler

Nyheter

25 maj 2022

Rekordutdelning och ny ordförande på Södras stämma

Nyheter

25 maj 2022

Kesko Sverige förvärvar Djurbergs Järnhandel

Nyheter

25 maj 2022

Happy Homes och Beslag Online i samarbete

Nyheter

24 maj 2022

Grönt byggande viktig valfråga för svenskarna enligt ny Novus-undersökning

Nyheter

24 maj 2022

Ahlsell Group utökar i Danmark

Nyheter

24 maj 2022

Färre privatpersoner gör förfrågningar om hantverkare

Nyheter

24 maj 2022

Navet: Vikande försäljning av byggmaterial

Nyheter

24 maj 2022

Ny prognos: Hög efterfrågan på arbetskraft i byggbranschen

Nyheter

23 maj 2022

Färre påbörjade lägenheter under första kvartalet

Nyheter

23 maj 2022

HeidelbergCement tillsätter vice vd-roll i Sverige

Nyheter

20 maj 2022

Ramirentrapporten: 4 av 10 tycker byggarbetsplatsen behöver bli mer digital

Nyheter

19 maj 2022

Deromes hållbarhetschef Årets Träbyggare

Nyheter

18 maj 2022

”Det är kul att få en stor trall att svettas över”

Nyheter

18 maj 2022

De tar initiativ till att främja psykisk hälsa i byggbranschen

Nyheter

18 maj 2022

Förstudien för det kvinnliga bygglaget på Villazero presenteras

Nyheter

18 maj 2022

Enbart sex procent av proffsen väljer hållbara VVS-alternativ

Nyheter

18 maj 2022

Byggfakta: Byggandet ökar - men i långsammare takt

Nyheter

18 maj 2022

Undersökning: Det höjer värdet på bostaden – låga uppvärmningskostnader i topp

Nyheter

18 maj 2022

NP Nilsson förvärvar XL-Bygg Osby

Nyheter

18 maj 2022

Ny platschef på Bygma i Eskilstuna

Nyheter

16 maj 2022

Navet: Bra fart i byggandet för kontor och handel

Nyheter

16 maj 2022

Nästan 2 av 3 vill fixa hemmaprojektet själv

Nyheter

16 maj 2022

Högsta förändringen i Byggkostnadsindex sedan 1981

Nyheter

16 maj 2022

Deromes hållbarhetschef nominerad till Årets Träbyggare

Nyheter

13 maj 2022

Mestergruppen förvärvar norskt medlemsägt VVS-företag

Nyheter

13 maj 2022

Bolist lanserar Byggfesten

Nyheter

12 maj 2022

Handelsbanken: Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Nyheter

12 maj 2022

Fortsatt stort underskott på bostadsmarknaden

Nyheter

12 maj 2022

Stora hållbarhetsinvesteringar för Finja Betong under 2021

Nyheter

11 maj 2022

De presenterade betong gjord av spannmålsskal

Nyheter

11 maj 2022

Finnfoam satsar 100 miljoner på återvinningsanläggning

Nyheter

11 maj 2022

Comfort Ternstedt Invent AB köper konkurrent i Kinda

Nyheter

11 maj 2022

Bra första kvartal för Woody

Nyheter

11 maj 2022

Bolist öppnar i Brunflo

Nyheter

10 maj 2022

Minskning av bygglov för lokaler ger negativa signaler

Nyheter

09 maj 2022

K-Rauta årets e-handlare inom renovering och bygg

Nyheter

05 maj 2022

Stor efterfrågan ger Moelven starkaste förstakvartalet någonsin

Nyheter

05 maj 2022

Ny chefsduo för Beijer i väst

Nyheter

04 maj 2022

XL-Bygg växer starkare än marknaden för tredje kvartalet i rad

Nyheter

04 maj 2022

40 fastighetsägare ska öka återbruket i Göteborg

Nyheter

03 maj 2022

Ferry Svan: ”Det är viktigt att låta verktygen göra jobbet”

Nyheter

03 maj 2022

BankID ska förenkla e-handeln för Woodys företagskunder

Nyheter

02 maj 2022

Försiktig utveckling på flera områden inom bygg- och fastighetsmarknaden

Nyheter

02 maj 2022

Ny obemannad butik i Idre ska ha öppet dygnet runt

Nyheter

02 maj 2022

Kesko gör historiskt Q1-resultat

Nyheter

29 april 2022

ByggMaterial tar tempen på Nordbygg

Nyheter

29 april 2022

Cirkularitet och låga emissionsvärden gav Nordbyggs Guldmedalj

Nyheter

29 april 2022

Derome finalist i Sveriges friskaste företag

Nyheter

29 april 2022

Nytt verktyg ska hjälpa Optimeras kunder med klimatdeklarationer

Nyheter

29 april 2022

Lärdomar från Hoppet kan hjälpa vid fossilfritt byggande

Nyheter

28 april 2022

Ahlsell summerar hållbarhetsarbetet i rapport

Nyheter

27 april 2022

Kraftig försäljningsökning i byggmaterialhandeln

Nyheter

27 april 2022

NCC går över helt till klimatförbättrad betong

Nyheter

27 april 2022

C24 Byggkompaniet förvärvar CH Järn

Nyheter

26 april 2022

Rapport visar höga siffror på psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

26 april 2022

Ahlsell Workwear öppnar nytt i Sundsvall

Nyheter

26 april 2022

Svenskproducerad byggkomponent alternativ till global bristvara

Nyheter

26 april 2022

Lyckad prototyp av biobaserat byggelement

Nyheter

25 april 2022

Derome årets företagare i Varberg

Nyheter

25 april 2022

Byggkostnaderna fortsatte att öka första kvartalet 2022

Nyheter

25 april 2022

XL-Bygg öppnar i Kungälv

Nyheter

25 april 2022

Ahlsell har utsett Årets Hållbara Leverantör

Nyheter

25 april 2022

Nordsjö öppnar proffsbutik i Högsbo

Nyheter

22 april 2022

Bottenplacering för Stockholms bostadsmarknad i europeiskt konkurrenskraftindex

Nyheter

20 april 2022

Mycket expertkunskap under samma tak på Nordbygg

Nyheter

20 april 2022

”Jag tror att värderingen av trä som byggmaterial kommer att öka”

Nyheter

20 april 2022

Utställning av och om återbrukad betong

Nyheter

20 april 2022

Västsverige föreslår åtgärder för ökat återbruk

Nyheter

20 april 2022

”Jag tror detta är första steget mot att robotisera byggbranschen”

Nyheter

20 april 2022

XL-Bygg förenklar byggprojekt med 3D

Nyheter

20 april 2022

Lugnare ökningstakt i byggandet enligt Byggstartsindikatorn

Nyheter

20 april 2022

SCB: Stigande byggkostnader i mars

Nyheter

19 april 2022

Ny analys: Så mycket höjer en pool värdet på ett hus

Nyheter

19 april 2022

Cementa skickar in ny ansökan om kalkstensbrytning

Nyheter

19 april 2022

Skillnad mellan länen i utvecklingen av husbyggnadsinvesteringarna 2021

Nyheter

19 april 2022

Beijer Bromma öppnar upp dygnet runt

Nyheter

19 april 2022

Bauhaus startar sportklubb

Nyheter

14 april 2022

Framtidstro präglade Mestergruppens årsmöte

Nyheter

13 april 2022

Undersökning: Två av tre arkitekter väljer byggmaterial med dokumenterad hållbarhet

Nyheter

13 april 2022

Happy Homes får bäst resultat i kundnöjdhetsmätning

Nyheter

13 april 2022

Åländsk järnhandel etablerar sig i Sverige

Nyheter

12 april 2022

Mer än hälften av testade tätskikt för badrum läcker

Nyheter

12 april 2022

Byggmax har öppnat nytt i Ludvika

Nyheter

11 april 2022

Samarbete sätter färg på Bergsjön

Nyheter

11 april 2022

Undersökning: 40 procent tror på ökad underhållsvolym

Nyheter

11 april 2022

Woodys vd lämnar bolaget

Nyheter

08 april 2022

"Stor ökning inom kategorin solceller"

Nyheter

07 april 2022

Bygginvesteringarna minskar enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos

Nyheter

07 april 2022

Debatt: Minska antalet produktmärkningar i byggsektorn

Nyheter

06 april 2022

Förslag om startlån till förstagångsköpare

Nyheter

05 april 2022

”Utmaning att få leveranskedjorna att hänga ihop”

Nyheter

05 april 2022

Nordingrå Järn & Färg - fristående bygghandel mitt i hjärtat av Höga Kusten

Nyheter

05 april 2022

K-Rauta lanserar nytt reklamkoncept

Nyheter

05 april 2022

Inbromsning av underhållsaktivitet i Navets prognos

Nyheter

04 april 2022

MVS inleder samarbete med Ahlsell

Nyheter

04 april 2022

Byggmax startar tillverkning av egna cirkulära produkter

Nyheter

31 mars 2022

Bolist lanserar nytt kommunikationskoncept

Nyheter

31 mars 2022

Ahlsell öppnar nytt på Gärdet

Nyheter

31 mars 2022

Diös satsar på återbruk

Nyheter

30 mars 2022

Dags att nominera Årets Byggmaterialhandlare 2022

Nyheter

30 mars 2022

Veidekke släpper ny rapport: ”Festen som kom av sig”

Nyheter

30 mars 2022

Derome utökar med maskinuthyrning i Alingsås

Nyheter

30 mars 2022

Ny podd om infästning ska täppa till kunskapsluckor

Nyheter

29 mars 2022

Grön omställning halverar klimatavtrycket från isolering

Nyheter

29 mars 2022

Första Byggmax-butiken i Danmark

Nyheter

29 mars 2022

Halverad klimatpåverkan vid pilotprojekt för hållbart byggande

Nyheter

28 mars 2022

Uppsala stadshus blev Årets bygge 2022

Nyheter

25 mars 2022

Kraftig brand vid byggvaruhandel i Kumla

Nyheter

25 mars 2022

Byggmax öppnar nytt i Sveg och Hultsfred

Nyheter

25 mars 2022

Jenny Regnér ny CIO på Beijer

Nyheter

25 mars 2022

Pilotprojekt för byggåterbruk

Nyheter

24 mars 2022

Würth öppnar megastore på Sveavägen

Nyheter

23 mars 2022

De vill skapa en mer jämställd byggbransch

Nyheter

23 mars 2022

”Hela kedjan måste jobba tillsammans för hållbarhet”

Nyheter

23 mars 2022

”Vi har massor av projekt på gång”

Nyheter

23 mars 2022

Beijer expanderar i Norrbotten

Nyheter

23 mars 2022

Sätertorps grus satsar på e-handel

Nyheter

22 mars 2022

Ahlsell förstärker inom beslag och inredning

Nyheter

22 mars 2022

Auktionssajt startar samarbete med Beijer Byggmaterial

Nyheter

22 mars 2022

Stockholms Trävaruhandelsförening sponsrar Byggmaterialhandlarnas satsning på unga

Nyheter

22 mars 2022

De vill använda vulkansten i betong

Nyheter

22 mars 2022

Osäkerhet leder till minskade byggnadsinvesteringar inom privata lokaler

Nyheter

21 mars 2022

XL-BYGG lanserar kommunikationskonceptet ”Tillsammans”

Nyheter

21 mars 2022

AB Karl Hedin har utsatts för ett dataintrång

Nyheter

21 mars 2022

Würth öppnar butik i Hudiksvall

Nyheter

18 mars 2022

Branschgemensam energiklassning av byggbodar för minskad klimatpåverkan

Nyheter

18 mars 2022

Pop up-butik på bygget sparade tid och minskade utsläpp

Nyheter

18 mars 2022

Begränsade kortsiktiga effekter av kriget förväntas på byggmarknaden

Nyheter

16 mars 2022

Bjelin ökar för att möta väntad parkettgolvbrist

Nyheter

16 mars 2022

Byggstarterna ökade i februari

Nyheter

16 mars 2022

Svensk Betong uppdaterar konsekvensanalys om cementkrisen

Nyheter

15 mars 2022

SCB: Högre kostnader för byggmaterial

Nyheter

15 mars 2022

Herenco förvärvar Varbergs Kakelhus

Nyheter

15 mars 2022

Södra höjer virkespriserna

Nyheter

14 mars 2022

Så tycker branschen om slopade investeringsstödet

Nyheter

11 mars 2022

Ny statistik: Fler nyproducerade flerbostadshus med trästomme

Nyheter

11 mars 2022

Starkt bokslut från Beijer Byggmaterial

Nyheter

11 mars 2022

De visar sitt stöd för Ukraina

Nyheter

10 mars 2022

Många frågetecken för den svenska skogsindustrin inför 2022

Nyheter

09 mars 2022

Beijer lanserar branschundersökning för hantverkare

Nyheter

09 mars 2022

Artikel i ByggMaterial ledde till rekrytering

Nyheter

09 mars 2022

Törn säljer bygghandelns överskottsvaror

Nyheter

09 mars 2022

”Beställarna uppvisar ett sådant enormt mod”

Nyheter

09 mars 2022

Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringar

Nyheter

07 mars 2022

Kreativitet ska halvera klimatpåverkan

Nyheter

07 mars 2022

Peter Erixon ny storkundsansvarig på Mestergruppen

Nyheter

04 mars 2022

Ahlsell gör nordiska nyförvärv

Nyheter

02 mars 2022

Beijer etablerar sig i Kungälv – bygger nytt varuhus

Nyheter

01 mars 2022

Derome satsar vidare på emballage

Nyheter

01 mars 2022

Byggmax förvärvar danskt e-handelsföretag

Nyheter

01 mars 2022

Nu blir Kungälvs Trävaruaktiebolag en del av Kesko Sverige

Nyheter

01 mars 2022

Byggbranschen stod för februaris största konkurser

Nyheter

01 mars 2022

Happy Homes lanserar ny e-handelslösning

Nyheter

28 februari 2022

Stockholms Trävaruhandelsförening inleder sponsringsprojekt

Nyheter

28 februari 2022

Ökade investeringar i industrilokaler och småhus 2021

Nyheter

28 februari 2022

Balkheds Bygg & Djurfoder blir en del av Woody Bygghandel

Nyheter

28 februari 2022

Herenco förvärvar LGG Inneklimat

Nyheter

25 februari 2022

Nytt verktyg för att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter

Nyheter

24 februari 2022

Allert Järn & Bygg Årets Superföretag för andra året i rad

Nyheter

23 februari 2022

”Sedan 2018 minskar bostadsskulden för första gången på mycket länge”

Nyheter

23 februari 2022

Miljardkostnader vid fågelstopp för skogsarbete

Nyheter

23 februari 2022

Koldioxidsnålt aluminium minskar fönstrens klimatavtryck

Nyheter

23 februari 2022

Boverket ska hjälpa byggsektorn mot en cirkulär ekonomi

Nyheter

22 februari 2022

Delad förstaplats för byggvarukedjorna med starkast varumärke

Nyheter

22 februari 2022

Han blir ny hållbarhetschef på Derome

Nyheter

22 februari 2022

Minskade investeringar i ombyggnad av lokaler

Nyheter

22 februari 2022

Ökning med 731 procent för integrerade solcellstak

Nyheter

22 februari 2022

De är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj 2022

Nyheter

21 februari 2022

Så blev bostadsrättsföreningar mer hållbara 2021

Nyheter

21 februari 2022

Ergofast och Ahlsell skruvar upp samarbetet

Nyheter

21 februari 2022

HSB Sveriges grönaste varumärke inom nyproduktion enligt undersökning

Nyheter

18 februari 2022

Finja Betong lanserar ny lagaprodukt med lägre klimatpåverkan

Nyheter

17 februari 2022

Byggfaktas Byggstartsindikator: Byggandet planar ut för januari

Nyheter

17 februari 2022

63 900 nya lägenheter påbörjades under 2021

Nyheter

17 februari 2022

TL Bygg släpper rapport om jargongens betydelse på arbetsplatsen

Nyheter

16 februari 2022

Domstolsframgång i Cementafallet

Nyheter

16 februari 2022

K-Bygg stärker samarbetet med Onninen i norra Sverige

Nyheter

15 februari 2022

Stark utveckling på nyproduktionsmarknaden 2021

Nyheter

11 februari 2022

Nu byggs Nordens största fabrik i KL-trä

Nyheter

11 februari 2022

ProfilGruppen gör starkt resultat efter höga råvarupriser

Nyheter

10 februari 2022

Tidigare FINFO-chef går till ny marknadsplats för byggvarubranschens överskottsvaror

Nyheter

10 februari 2022

Mestergruppen och Herok Group utvecklar koncept för hyrmaskiner och bygghandel

Nyheter

09 februari 2022

En bransch under digitalisering

Nyheter

08 februari 2022

På resa med ett företag i förändring

Nyheter

08 februari 2022

Drönarpilot istället för spadgubbe

Nyheter

08 februari 2022

Alexander Gülich ny affärsområdeschef för kakel

Nyheter

08 februari 2022

Naturskyddsföreningen lämnar in överklagan i Cementa-fallet

Nyheter

08 februari 2022

Beijer Byggmaterial öppnade tre byggvaruhus i Bohuslän

Nyheter

08 februari 2022

C24 återvänder till XL-BYGG

Nyheter

08 februari 2022

Cembrit Express ska ge snabbare leveranser trots materialbrist

Nyheter

04 februari 2022

XL-BYGG öppnar i Gråbo

Nyheter

04 februari 2022

Kesko Sverige gjorde ett starkt 2021

Nyheter

03 februari 2022

Mestergruppen Sverige fortsätter att växa

Nyheter

03 februari 2022

Eduardo Martin ny koncernchef för Dormer Pramet

Nyheter

02 februari 2022

BIMobject investerar i hållbarhetsplattformen Prodikt

Nyheter

02 februari 2022

Spaning: Svenskarna vill ha trädäck med det lilla extra

Nyheter

02 februari 2022

Ahlsell i Lund växer och flyttar

Nyheter

02 februari 2022

Benders köper prefabspecialist

Nyheter

01 februari 2022

Optimera förvärvar Kode Trä i Kungälv

Nyheter

01 februari 2022

Rekordmånga bostäder på förmarknaden under 2021

Nyheter

01 februari 2022

2021 års mest eftersökta leverantörer

Nyheter

01 februari 2022

2021 ett starkt år för byggmaterialhandeln

Nyheter

27 januari 2022

Förslag från Byggmarknadskommissionen för en sundare byggmarknad

Nyheter

26 januari 2022

Benders satsar i Umeå

Nyheter

26 januari 2022

Ta machotempen på din arbetsplats

Nyheter

26 januari 2022

Återvinningen av golvspill rekordstor

Nyheter

25 januari 2022

”Responsen från föreningslivet är otrolig”

Nyheter

25 januari 2022

Modularisering av tjänsteerbjudande leder till bättre bygglogistik

Nyheter

25 januari 2022

De utmanar trä- och stålreglar

Nyheter

25 januari 2022

Färgglatt i badrummen 2022

Nyheter

24 januari 2022

Villeroy & Boch Gustavsbergs produkter miljövarudeklarerade

Nyheter

21 januari 2022

Machokulturen har ökat enligt Byggcheferna

Nyheter

19 januari 2022

Finja Betong lanserar digital mängdberäkning av murbruk

Nyheter

19 januari 2022

2021 ett rekordår på bostadsmarknaden

Nyheter

19 januari 2022

Beijer summerar hållbarhetsarbetet i rapport

Nyheter

19 januari 2022

Första spadtaget till ny handelsplats i Vaggeryd

Nyheter

18 januari 2022

HSB inför maxtak för klimatpåverkan i nyproduktion

Nyheter

18 januari 2022

Nu kan du panta dina FAST-förpackningar

Nyheter

17 januari 2022

Mestergruppen vill sätta fokus på psykisk hälsa - inleder samarbete med Mind

Nyheter

13 januari 2022

Peter Anderson ny CFO på Akademiska Hus

Nyheter

12 januari 2022

Hållbart och färgglädje när Golvbranschen spanar på golvtrender 2022

Nyheter

12 januari 2022

Nedstängning av Vilmareleaser

Nyheter

12 januari 2022

Digitalisering ger bättre logistikflöde

Nyheter

12 januari 2022

”IT-säkerhet är en ledningsfråga”

Nyheter

12 januari 2022

Ny utbildning för Byggmaterialhandlarnas medlemmar

Nyheter

12 januari 2022

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group växer

Nyheter

11 januari 2022

Beijer öppnar nytt byggvaruhus i Haninge

Nyheter

07 januari 2022

Ny vd för Swerock från årsskiftet

Nyheter

05 januari 2022

Positiv syn på hantering av kränkande särbehandling bland byggmaterialhandlare

Nyheter

28 december 2021

Byggmaterialhandlarnas vd: "Mångfald skapar attraktivitet"

Nyheter

28 december 2021

Möt Optimeras vd Daniel Bik

Nyheter

28 december 2021

Beijer satsar vidare i Stockholm genom nytt förvärv

Nyheter

28 december 2021

Positiv försäljningsprognos för Byggmaterialhandeln 2022

Nyheter

22 december 2021

Moelven inför förpackningar med 50 procent återvunnet material

Nyheter

17 december 2021

Skilda världar i ny byggprognos

Nyheter

17 december 2021

Beijer öppnar säljkontor med brädgård i fjällen

Nyheter

17 december 2021

K-Bygg bygger nytt i Töreboda

Nyheter

15 december 2021

35 år i byggmaterialbranschen och mer engagerad än någonsin

Nyheter

14 december 2021

Möt Oskar Ahlm, ambassadör för Byggmaterialhandlarna

Nyheter

14 december 2021

Enklare klimatdeklaration med Boverkets handbok och webbutbildning

Nyheter

14 december 2021

Nya avfallskrav minskar miljöpåverkan i byggprojekt

Nyheter

14 december 2021

Kakeldaxgruppen får ny vd

Nyheter

14 december 2021

Kesko Sverige förvärvar Kungälvs Trävaruaktiebolag

Nyheter

09 december 2021

Beijer slår upp portarna till två nya anläggningar i Göteborg

Nyheter

06 december 2021

Han är Årets Byggchef 2021

Nyheter

06 december 2021

CCBuild prisas som årets cirkulära initiativ

Nyheter

02 december 2021

Optimera förvärvar Byggfynd i Sjöbo

Nyheter

01 december 2021

Byggmaterialhandlarnas uppmaningar till den nya bostadsministern

Nyheter

01 december 2021

Johan Danielsson är Sveriges nya bostadsminister

Nyheter

01 december 2021

Investeringsstödet för hyresbostäder avskaffas

Nyheter

01 december 2021

Beijer tar nästa steg inom bygglogistik genom nytt samarbetsavtal med Logeco

Nyheter

30 november 2021

Annika Hofsten Selin är ny vd för Forsen

Nyheter

30 november 2021

Kesko Sverige tror på individens förmåga att fatta egna beslut

Nyheter

29 november 2021

Nu påbörjar hon sin resa inom byggmaterialhandeln som ny platschef på Derome

Nyheter

29 november 2021

Så mycket har byggkostnaderna ökat det senaste året

Nyheter

24 november 2021

Offentligt husbyggande bromsar in

Nyheter

23 november 2021

Lindab förvärvar svensk taktillverkare

Nyheter

23 november 2021

Branschgemensamma spårbarhetskrav från 1 juli 2022

Nyheter

23 november 2021

Sizes får ny vd

Nyheter

19 november 2021

Cementa får förlängt tillstånd för kalkbrytning på Gotland

Nyheter

18 november 2021

Som fågeln Fenix reser sig Polarbröd ur askan

Nyheter

17 november 2021

Många rekryteringar till byggmaterialhandeln det senaste året

Nyheter

17 november 2021

Beijers podd nominerad till Guldpodden

Nyheter

17 november 2021

Hon är Beijers nya HR-direktör

Nyheter

17 november 2021

Här kan byggbranschen skala upp sitt hållbarhetsarbete

Nyheter

12 november 2021

Norrländskt nyförvärv står klart

Nyheter

11 november 2021

Nu invigs en av norra Sveriges största flygträningsvoljärer

Nyheter

11 november 2021

XL-Bygg etablerar sig i Uppsala

Nyheter

11 november 2021

Beijer totalleverantör till Sveriges första klimatneutrala radhusområde

Nyheter

08 november 2021

Byggmaterialhandlarna välkomnar Magdalena Andersson till det nya jobbet

Nyheter

05 november 2021

Bygma rekryterar från konkurrent

Nyheter

03 november 2021

Golvad av trender

Nyheter

03 november 2021

Peter Sjödahl, vd för Woody: ”Jag tror på en fortsatt bra marknad i höst”

Nyheter

03 november 2021

Starkare positionering för hållbarhetsfrågor

Nyheter

03 november 2021

Anja och Filippa: ”Vi vill inspirera människor, inte komma med pekpinnar"

Nyheter

02 november 2021

Beijer är huvudpartner i kampen mot Sveriges vanligaste cancersjukdom

Nyheter

02 november 2021

Bolist Nordemans inviger nya lokaler

Nyheter

28 oktober 2021

Kraftig försäljningsökning i byggmaterialhandeln

Nyheter

27 oktober 2021

Södra implementerar emballagelösning med 30 procent återvunnet material

Nyheter

22 oktober 2021

Cementa förbereder kvotering av cement

Nyheter

22 oktober 2021

Hultafors Group förvärvar Scangrip A/S

Nyheter

20 oktober 2021

Byggstarterna fortsätter att öka

Nyheter

20 oktober 2021

Förändringens vind blåser över Bygma i Sundsvall

Nyheter

20 oktober 2021

De bor 55 personer i en lägenhet: ”Ett sätt att förbättra det sociala, ekonomiska och hållbarhet generellt”

Nyheter

19 oktober 2021

Nytt förvärv för XL-Bygg Siljan

Nyheter

19 oktober 2021

Artificiell intelligens efterfrågas inom byggbranschen

Nyheter

15 oktober 2021

Ahlsell har startat podd

Nyheter

12 oktober 2021

Beijer stärker sin position i Västsverige genom nytt förvärv

Nyheter

12 oktober 2021

K-Rauta och Done lanserar installationstjänster

Nyheter

11 oktober 2021

Hon är ny ordförande i Byggcheferna

Nyheter

11 oktober 2021

40 hållbara kulörer för tidlösa och personliga rum

Nyheter

06 oktober 2021

Hur mår ditt hus, egentligen?

Nyheter

05 oktober 2021

SGDS Gruppen välkomnar David Glassel

Nyheter

05 oktober 2021

Ny utesäljare till XL-Bygg Palms Byggvaror

Nyheter

05 oktober 2021

Golvimporten förvärvar ledande butiksplattläggningsföretag

Nyheter

05 oktober 2021

Ny HR-direktör på Skanska Sverige

Nyheter

04 oktober 2021

Woody lanserar tolv nya proffsutbildningar

Nyheter

04 oktober 2021

Beijer slår upp portarna till två nya anläggningar

Nyheter

04 oktober 2021

Han är ny vice vd på Finja Betong

Nyheter

30 september 2021

XL-Bygg öppnar butik i Jönköping

Nyheter

30 september 2021

Beijer initierar projekt inom återbruk av trä

Nyheter

29 september 2021

T-Emballage Bygg byter namn

Nyheter

28 september 2021

XL-Bygg är vinnare av Årets byggmaterialhandlare 2021

Nyheter

28 september 2021

Byggmaterialhandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 2022

Nyheter

21 september 2021

Byggmax öppnar ny butik i Skurup

Nyheter

20 september 2021

Beijers skannings-app nominerad till årets digitala projekt

Nyheter

15 september 2021

Kesko stärker ledningsgruppen med ny COO för K-Rauta

Nyheter

14 september 2021

Hultafors lanserar digitalt vattenpass med Bluetooth

Nyheter

14 september 2021

Hon satte homestyling på Sverigekartan

Nyheter

14 september 2021

Derome växer med helt ny avdelning

Nyheter

13 september 2021

Byggmaterialhandlarna vill ha ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Nyheter

13 september 2021

Finja betong breddar utbudet av färgat murbruk

Nyheter

09 september 2021

Skanska tecknar nytt rikstäckande avtal med Ahlsell

Nyheter

07 september 2021

K-Rauta lanserar Retroguiden

Nyheter

07 september 2021

Organisera mera

Nyheter

06 september 2021

Han är ny COO för Onninen & MIAB inom Kesko Sverige

Nyheter

06 september 2021

Beijer satsar vidare i Västsverige

Nyheter

03 september 2021

De levererar byggmaterial till jättesatsningen Clarion Hotel Draken

Nyheter

02 september 2021

Byggarnas Partner blir en del av Kesko Sverige

Nyheter

01 september 2021

XL-Bygg välkomnar Nylands Trä till kedjan

Nyheter

01 september 2021

Beijer Byggmaterial överträffa marknaden

Nyheter

01 september 2021

De får hjälp att förverkliga sina byggdrömmar genom XL-Hjälpen

Nyheter

31 augusti 2021

Bemix presenterar sitt senaste digitala verktyg

Nyheter

30 augusti 2021

Beijer och NKT Fasteners arrangerar Sveriges första hantverkar-SM i padel

Nyheter

26 augusti 2021

Högsta domstolen ger inte Cementa prövningstillstånd

Nyheter

26 augusti 2021

Mestergruppen stärker upp på inköpssidan

Nyheter

26 augusti 2021

Beijer utökar sin närvaro i fjällvärlden

Nyheter

25 augusti 2021

Fortsatt bra fart i byggmaterialförsäljningen

Nyheter

24 augusti 2021

Roba Ghadban ny hållbarhetschef för BoKlok Sverige

Nyheter

24 augusti 2021

Saint-Gobain Distribution Sweden bildar SGDS Gruppen AB

Nyheter

24 augusti 2021

Ny vd för Optimera Svenska AB

Nyheter

24 augusti 2021

Byggmax öppnar nya butiker

Nyheter

23 augusti 2021

Var tredje svensk planerar att bygga eller renovera om

Nyheter

23 augusti 2021

Ny platschef på Bygma Tyresö

Nyheter

19 augusti 2021

Hon är ny marknadschef på Bygma

Nyheter

19 augusti 2021

Beijer Byggmaterial lanserar Hantverkarbarometern

Nyheter

18 augusti 2021

Ny vd och koncernchef på Ejendals

Nyheter

16 augusti 2021

Hejdes Woody Bygghandel öppnar nytt i Kävlinge

Nyheter

16 augusti 2021

Offertsajt vill motverka oseriösa fönsterinstallatörer

Nyheter

16 augusti 2021

Regeringen vill förlänga Cementas tillstånd

Nyheter

11 augusti 2021

Gammalt tegel får nytt liv

Nyheter

10 augusti 2021

Byggmax öppnar ny butik i Tullinge

Nyheter

09 augusti 2021

Han blir ny vd och koncernchef för Ahlsell

Nyheter

09 augusti 2021

Bolist/Järnia fortsätter att leverera starkare än marknaden

Nyheter

09 augusti 2021

Byggmaterialhandeln vill att regeringen säkrar tillgången till svensktillverkad cement

Nyheter

09 augusti 2021

Kesko Sverige stärker sin position i Stockholm genom förvärvet av Byggarnas Partner

Nyheter

09 augusti 2021

Kraftig försäljningsökning i byggmaterialhandeln

Nyheter

09 augusti 2021

Woody Bygghandel lanserar Boka och Hämta-tjänst

Nyheter

08 juli 2021

Finja Prefab rekryterar till sin nya fabrik i Strängnäs

Nyheter

08 juli 2021

Lindab förvärvar den svenska takspecialisten Kami

Nyheter

07 juli 2021

Koljern Nordic och IsoTimber inleder marknadssamarbete

Nyheter

06 juli 2021

Intresset för att renovera fortsätter att öka

Nyheter

06 juli 2021

ByggPartner har tecknat flerårigt ramavtal

Nyheter

06 juli 2021

Beijer storsatsar i Göteborg

Nyheter

02 juli 2021

Nytt samarbete visar vägen för hållbarhetsarbete

Nyheter

01 juli 2021

Beijer Byggmaterial och Serneke tecknar avtal

Nyheter

01 juli 2021

Derome bygger 224 hyresrätter i Ystad

Nyheter

01 juli 2021

Sundolitt stärker upp säljteamet

Nyheter

30 juni 2021

Byggbutiken i Svedala byter ägare

Nyheter

30 juni 2021

Beijer stärker sin position i Småland

Nyheter

30 juni 2021

Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov

Nyheter

29 juni 2021

Ökade priser på byggmaterial

Nyheter

29 juni 2021

Ny affärsutvecklingschef för BoKlok Sverige

Nyheter

29 juni 2021

Svensk Byggtjänst får ny hållbarhetschef

Nyheter

28 juni 2021

Erik och Laura Vidje bygger sitt drömhus av lera och halm

Nyheter

28 juni 2021

Ahlsell förvärvar Kartecon Oy

Nyheter

28 juni 2021

Byggmax har öppnat ny butik i Alingsås

Nyheter

28 juni 2021

Optimera öppnar ny butik i Årsta

Nyheter

24 juni 2021

Hornbach öppnar nytt varuhus i Trollhättan

Nyheter

22 juni 2021

NP Nilsson har öppnat ny köksavdelning i Ängelholm

Nyheter

21 juni 2021

Derome lanserar eget varumärke inom bygg och industri

Nyheter

21 juni 2021

Elever på Dragonskolan tilldelas Bygmastipendiet

Nyheter

17 juni 2021

Tools och Swedol flyttar ihop i Kristianstad

Nyheter

16 juni 2021

Beijer satsar på hållbarhet

Nyheter

16 juni 2021

Finja Betong utökar sin gröna ECO-linje med ny golvprodukt

Nyheter

16 juni 2021

Byggvaror fortsätter att gå stark

Nyheter

16 juni 2021

Första spadtaget till Finja Betongs nya torrbruksanläggning

Nyheter

15 juni 2021

Snickarnas fönsterfavorit är bäst i test

Nyheter

15 juni 2021

Bostadsbyggandet ökar takten

Nyheter

14 juni 2021

Elever på Luleå gymnasieskola tilldelas Bygmastipendiet

Nyheter

11 juni 2021

Vera Flatebø blir ny divisionschef för Moelven

Nyheter

11 juni 2021

Elever på gymnasieskolor i Järfälla, Kista och Vallentuna tilldelas Bygmastipendiet

Nyheter

09 juni 2021

Byggmax har öppnat ny butik i Leksand

Nyheter

07 juni 2021

Elliot Lindberg ny landschef på Byggmax

Nyheter

07 juni 2021

Så renoverade svensken 2020

Nyheter

07 juni 2021

Deromes ordförande belönas med medalj från kungen

Nyheter

07 juni 2021

Beijer växer genom specialistsatsning

Nyheter

02 juni 2021

Masonite Beams lanserar fyra byggkoncept

Nyheter

02 juni 2021

Förvärvet av Spacva gör Bjelin till Europas största tillverkare av ekfanér

Nyheter

02 juni 2021

Snickar-Björn tipsar: ”Motivera dig själv med roliga idéer”

Nyheter

01 juni 2021

Byggmax har öppnat ny butik i Finspång

Nyheter

01 juni 2021

Derome och BMS öppnar i Hässleholm

Nyheter

31 maj 2021

XL-Bygg lanserar XL-Padeltour

Nyheter

31 maj 2021

Beijer Bromma– med siktet att bli Stockholms hantverkscentrum

Nyheter

31 maj 2021

Sika utvecklar banbrytande ny process för återvinning av betong

Nyheter

27 maj 2021

Mestergruppen förvärvar Malorama

Nyheter

27 maj 2021

Ny vd för XL-Bygg Lundgrens i Kalmar

Nyheter

27 maj 2021

Kesko Sverige minskar växthusgasutsläppen med 90 procent

Nyheter

25 maj 2021

Derome etablerar bygghandel i Växjö

Nyheter

25 maj 2021

Fler kvinnor satsar på en framtid som ledare inom bygg

Nyheter

24 maj 2021

Grohe satsar på den svenska marknaden

Nyheter

24 maj 2021

Först i Norden med banbrytande skifte för torrbruksprodukter

Nyheter

24 maj 2021

Målet mot Karl Hedin fortsätter i hovrätten

Nyheter

19 maj 2021

Ericsson Globe byter namn till Avicii Arena

Nyheter

19 maj 2021

Debattartikel: Återställ ROT avdraget till 50 procent

Nyheter

18 maj 2021

100 procent fossilfria byggmaterial

Nyheter

18 maj 2021

Cembrit gör rekordresultat mitt under pandemin

Nyheter

17 maj 2021

Derome har slagit upp portarna i Vara

Nyheter

17 maj 2021

Gotlands största byggvaruhandlare återvänder till Woodykedjan

Nyheter

17 maj 2021

Prettypegs och Bjelin utmanar hemmafixare

Nyheter

14 maj 2021

Rebecka och Martin har byggt ett hem på hjul

Nyheter

14 maj 2021

XL-Bygg stärker sin närvaro i Västernorrland

Nyheter

12 maj 2021

Happy Homes expanderar till Habo

Nyheter

11 maj 2021

Elever på Spånga Gymnasiesärskola tilldelas Bygmastipendiet

Nyheter

04 maj 2021

Stark Group välkomnar CVC Capital Partners Fund VII som ny investerare

Nyheter

04 maj 2021

Optimera först i Sverige med att sälja Ekolutions hampafiberisolering

Nyheter

03 maj 2021

C24 Bygg slår upp portarna vid Godisfabriken i Gävle

Nyheter

03 maj 2021

Ny vd för Lindab Sverige AB

Nyheter

03 maj 2021

Bygma etablerar i Hemavan

Nyheter

03 maj 2021

Fortsatt stark tillväxt för Bolist/Järnia

Nyheter

29 april 2021

Beijer Byggmaterial och NCC i gemensam hållbarhetssatsning

Nyheter

29 april 2021

Derome öppnar säljkontor i Vänersborg

Nyheter

29 april 2021

Dejeträ - Ny delägare i Värmland

Nyheter

29 april 2021

Ragn-Sells och Saint Gobain testar cirkulär lösning för planglas

Nyheter

27 april 2021

Året inleddes starkt i byggmaterialhandeln

Nyheter

27 april 2021

Beijer först ut med självscanning för hantverkare

Nyheter

27 april 2021

Hon blev Årets byggkvinna 2021

Nyheter

26 april 2021

Beijer utökar hållbarhets- och miljöteamet

Nyheter

26 april 2021

Sveriges första klimatneutrala bygghandel

Nyheter

22 april 2021

Derome stänger husfabrik i Renholmen

Nyheter

22 april 2021

Mestergruppen bygger central funktion för objektshantering

Nyheter

22 april 2021

Stort intresse för XL-Hjälpen

Nyheter

21 april 2021

Viktigt steg taget för spårbarhet i hela byggprocessen

Nyheter

20 april 2021

Byggmax i Löddeköpinge flyttar till nya butikslokaler

Nyheter

19 april 2021

Träprofil blir ny säljchef på Masonite Beams

Nyheter

19 april 2021

Björn Christiernsson lär svenska folket om byggande: ”Branschen borde göra lite mer som jag”

Nyheter

15 april 2021

Mestergruppen Sverige AB kallade till årsstämma

Nyheter

15 april 2021

Derome öppnar serviceverkstad

Nyheter

13 april 2021

Ny produktguide underlättar valet av murbruk

Nyheter

13 april 2021

Ny vd för Benders Sverige AB

Nyheter

12 april 2021

Stark Group meddelar sina klimatmål

Nyheter

12 april 2021

Utökad spårbarhetscertifiering gör Woody till en starkare partner

Nyheter

07 april 2021

Svenska virkesleverantörer om bristen på trävaror

Nyheter

06 april 2021

Würth Svenska AB öppnar ny butik i Hisings Backa

Nyheter

06 april 2021

Beijer öppnar sitt första byggvaruhus i Enköping på rekordfart

Nyheter

06 april 2021

Svenskt Trä larmar: ”Svenska trävaror räcker inte till”

Nyheter

31 mars 2021

Starkare byggkonjunktur ger 8 700 fler sysselsatta

Nyheter

31 mars 2021

Skenande priser på sågade trävaror

Nyheter

30 mars 2021

Beijer Byggmaterial satsar på ett nytt byggvaruhus i Kristianstad

Nyheter

30 mars 2021

Happy Homes expanderar till Värmdö

Nyheter

29 mars 2021

Derome öppnar ny anläggning i Göteborg

Nyheter

29 mars 2021

Byggarnas Partner tecknar samarbetsavtal med Stockholm Byggkoncept

Nyheter

25 mars 2021

K-Bygg öppnar ny proffsbutik i Göteborg

Nyheter

25 mars 2021

Derome köper Sjöbo Järn AB

Nyheter

24 mars 2021

Nu kan sistaårselever söka årets Bygmastipendie

Nyheter

22 mars 2021

Karl Hedin frias

Nyheter

19 mars 2021

Grohe lanserar färgen Matt Black

Nyheter

19 mars 2021

Stort intresse för XL-Bygg Lundgrens i Kalmar

Nyheter

19 mars 2021

Ulf Kristersson deltog på Byggmaterialhandlarnas årsmöte

Nyheter

17 mars 2021

Byggmax öppnar i Tullinge i sommar

Nyheter

17 mars 2021

Badrumsfläkten Vario WiFi styrs via telefonen

Nyheter

16 mars 2021

Byggmax öppnar i Höganäs

Nyheter

16 mars 2021

Derome ska öka sina marknadsandelar i Skåne

Nyheter

15 mars 2021

Bygma Tyresö vinner fyraårigt kommunavtal kring byggmateriel

Nyheter

11 mars 2021

XL-Bygg Götene förvärvar Tibro Byggvaror

Nyheter

11 mars 2021

Sika lanserar tätskiktsmatta anpassat för nordiskt klimat

Nyheter

10 mars 2021

Andreas och Oskar startade byggföretag från skolbänken

Nyheter

10 mars 2021

C24 Bygg satsar på tillfällig butik i Gävle

Nyheter

09 mars 2021

Hon blir ny försäljnings- & kundavdelningsdirektör på Weber Saint-Gobain

Nyheter

08 mars 2021

Woody förstärker sin nya säljorganisation

Nyheter

04 mars 2021

Beijer jobbar mot en klimatneutral byggsektor

Nyheter

03 mars 2021

XL-Bygg satsar på regionala byggföretag

Nyheter

01 mars 2021

Beijer förvärvar Mälarträ i Enköping

Nyheter

01 mars 2021

Bygma förstärker inköpssidan

Nyheter

01 mars 2021

Ventilation, lika viktigt som tak och grund

Nyheter

25 februari 2021

Beijer positionerar sig för vidare tillväxt

Nyheter

25 februari 2021

Ahlsells byggdivision går in i nordiskt samarbete med Peab

Nyheter

25 februari 2021

Bo Andrén AB blev årets leverantörspartner 2020

Nyheter

24 februari 2021

XL-Bygg anläggningar ska certifieras enligt PEFC & FSC

Nyheter

23 februari 2021

Beijer storsatsar på utbildningar

Nyheter

23 februari 2021

Beijer överträffade marknaden 2020

Nyheter

22 februari 2021

K-Rauta lanserar kulörer tillsammans med Jessica Hoffmann

Nyheter

22 februari 2021

Nytt sortiment för tung infästning

Nyheter

22 februari 2021

Kesko Sverige gjorde ett starkt 2020

Nyheter

22 februari 2021

Hon blir ny hållbarhetschef på Derome

Nyheter

18 februari 2021

NP Nilsson kliver upp som Guldpartner till Rögle BK

Nyheter

17 februari 2021

Storstjärnor besökte Beijer Hockey Studio

Nyheter

17 februari 2021

Happy Homes slår branschindex

Nyheter

16 februari 2021

Ecophon lanserar återvinningstjänst för en mer cirkulär byggbransch

Nyheter

16 februari 2021

David Ekholm: ”Mina kollegor är mitt lag”

Nyheter

15 februari 2021

Mestergruppen och XL-Bygg förvärvar tillsammans

Nyheter

12 februari 2021

Finja Betong lanserar produktguider med Björn Christiernsson

Nyheter

11 februari 2021

Kraftig uppgång för Mestergruppen Sverige AB

Nyheter

09 februari 2021

Byggmaterialhandlarna gratulerar Märta Stenevi till nya jobbet som bostadsminister

Nyheter

05 februari 2021

”Att köpa byggvaror är inte som att köpa mjölk”

Nyheter

05 februari 2021

Würth gjorde nytt försäljningsrekord under 2020

Nyheter

05 februari 2021

Grohe lanserar den digitala plattformen Grohe X

Nyheter

04 februari 2021

XL-Bygg sponsrar svenska handbollslandslaget

Nyheter

04 februari 2021

Byggmax öppnar i Finspång

Nyheter

03 februari 2021

Så har e-handeln påverkats av Corona

Nyheter

03 februari 2021

Derome investerar 300 miljoner i ökad virkesproduktion

Nyheter

03 februari 2021

Optimera utökar i Skåne

Nyheter

02 februari 2021

Mestergruppen Sverige förvärvar XL-Bygg i Kalmar

Nyheter

02 februari 2021

Bauhaus öppnar nytt varuhus i Umeå

Nyheter

01 februari 2021

Bolist tar marknadsandelar

Nyheter

01 februari 2021

Företaget Freightbag expanderar

Nyheter

01 februari 2021

JSB och Beijer Byggmaterial tecknar nytt flerårigt avtal

Nyheter

28 januari 2021

XL-Bygg ökar kraftigt på marknaden

Nyheter

28 januari 2021

Bygma rekryterar från konkurrent till platschefsposition i Danderyd

Nyheter

27 januari 2021

Byggmaterialhandeln hade ett starkt 2020

Nyheter

27 januari 2021

Författaren och företagaren Karin Smirnoff: ”Min största styrka är att jag är orädd”

Nyheter

26 januari 2021

Nya arbetstillfällen när Derome öppnar i Vara

Nyheter

25 januari 2021

Svenska Trävarugruppen säljer Grimslöv Trä & List till EHL-gruppen

Nyheter

23 januari 2021

Emma Eriksson har hamrat sig fram på Instagram

Nyheter

22 januari 2021

Fast och Heco satsar framåt tillsammans

Nyheter

20 januari 2021

Finja Betong blir huvudleverantör till Woody

Nyheter

20 januari 2021

Badrumstrenderna 2021

Nyheter

20 januari 2021

Mestergruppen öppnar sitt centrallager för alla XL-Byggs butiker

Nyheter

19 januari 2021

28-åriga Rasmus bygger en Grand Design

Nyheter

15 januari 2021

Borgunda Bygghandel förvärvar majoriteten i Skövdevillan

Nyheter

12 januari 2021

Byggmax i Trollhättan flyttar

Nyheter

12 januari 2021

Hultafors Group lanserar CLC Work Gear på den europeiska marknaden

Nyheter

11 januari 2021

Byggarnas Partner inleder samarbete med Turebergs

Nyheter

11 januari 2021

Stark Group får ny ägare

Nyheter

08 januari 2021

Hökerum Bygg bygger hållbart åt ByggVesta

Nyheter

07 januari 2021

Han har skrivit framgångsreceptet för en lyckad kedja

Nyheter

04 januari 2021

Skapar egen hockeystudio - följer Tre Kronor under Beijer Hockey Games

Nyheter

04 januari 2021

XL-Bygg ger tillbaka till civilsamhället genom XL-Hjälpen

Nyheter

21 december 2020

Johan Lind blir ny vd på Hökerum Bygg

Nyheter

18 december 2020

Masonite Beams slår nya rekord i Sverige

Nyheter

18 december 2020

Ny utgåva av Vilma blir mer hållbar

Nyheter

17 december 2020

Derome växlar upp med ny bygg- och industrihandel i Värnamo

Nyheter

16 december 2020

Han blir delägare i det danska byggföretaget Interplan

Nyheter

15 december 2020

Peter Lindström, vd för Bygma: ”Kompetensnivån i branschen behöver höjas”

Nyheter

15 december 2020

Enklare att beräkna hur återbrukat byggmaterial påverkar klimatet

Nyheter

15 december 2020

XL-Bygg lanserar ny e-handel

Nyheter

14 december 2020

Beijer förstärker varuhuset i Bromma

Nyheter

10 december 2020

Derome startar maskinuthyrning

Nyheter

09 december 2020

Beijer anställer Head of Communications

Nyheter

09 december 2020

Ett offentligt register för bostadsrätter ska ge stärkt skydd för bostadsrättshavare och köpare

Nyheter

08 december 2020

Ahlsells nya anläggning i Norrköping är en av Sveriges största

Nyheter

08 december 2020

Bygma gör Dana Lim till ny huvudleverantör

Nyheter

07 december 2020

XL-Bygg expanderar i västra Sverige

Nyheter

04 december 2020

Ett friskt hus för en sund kropp

Nyheter

04 december 2020

Byggmax öppnar på Öland sommaren 2021

Nyheter

03 december 2020

Würth öppnar butik i Borås

Nyheter

03 december 2020

Ett lyckat generationsskifte gjorde Allert Järn och Bygg till Superföretag

Nyheter

02 december 2020

Ny regionchef för Derome

Nyheter

02 december 2020

Derome har Sveriges bästa styrelseordförande

Nyheter

01 december 2020

Carlenskogs gör all time high

Nyheter

30 november 2020

Burträsk Järn & Färg utses till Årets Superföretag 2020

Nyheter

30 november 2020

Derome bygger 116 hyreslägenheter i Norrköping

Nyheter

30 november 2020

Rockwool återvinner isolering från Skaraborgs sjukhus

Nyheter

27 november 2020

Woody väljer huvudleverantörer inom infästning

Nyheter

25 november 2020

Elitfönster ansluter till Byggföretagens Färdplan för nollutsläpp av växthusgaser

Nyheter

25 november 2020

Miljön i fokus när Derome investerar i fjärrvärme

Nyheter

24 november 2020

Färgsättarens tips för ett trendigt och trivsamt hem

Nyheter

23 november 2020

Tibro Byggvaror är senaste tillskottet för XL-Bygg

Nyheter

23 november 2020

Bygghandeln förstärker marknadsgruppen

Nyheter

19 november 2020

Beijer bygger nytt varuhus i Haninge

Nyheter

19 november 2020

XL-Bygg Kungsbacka har störst tillväxt bland XL-butikerna

Nyheter

18 november 2020

Nya trädäck motsvarande 350 fotbollsplaner

Nyheter

17 november 2020

Branschgemensamt sortiment för trävaror växer

Nyheter

16 november 2020

Derome öppnar anläggning i Trelleborg

Nyheter

16 november 2020

Återbruk av tegel gav Woodys hållbarhetspris

Nyheter

16 november 2020

Konkurs för XL-Byggs delägare i Tibro

Nyheter

11 november 2020

Happy Homes redovisar stark tillväxt under 2020

Nyheter

11 november 2020

NP Nilsson Express öppnar i Halmstad

Nyheter

11 november 2020

Möt XL-Byggs nya kedjechef: ”Min målsättning är att skapa mervärde för våra delägare”

Nyheter

10 november 2020

Hon blir ny filialchef på Beijer i Stenungsund

Nyheter

10 november 2020

Derome storsatsar i Vårgårda

Nyheter

10 november 2020

Woody förstärker sin nya säljorganisation

Nyheter

09 november 2020

Kesko’s VD: ”Vi ska fortsätta växa och bli nummer ett”

Nyheter

06 november 2020

Nordbygg flyttas till april 2022

Nyheter

04 november 2020

De levererar till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Nyheter

04 november 2020

Hållbara leverantörer prioriteras i projektet Cederhusen

Nyheter

04 november 2020

Så hjälper Beijer sina kunder att bygga mer hållbart

Nyheter

04 november 2020

Arvid Nilsson får ny ägare

Nyheter

02 november 2020

Bygma i Umeå stärktes av branden

Nyheter

02 november 2020

Nio av tio trivs på jobbet i byggmaterialhandeln

Nyheter

02 november 2020

Grohe rekryterar ny Sverigechef

Nyheter

30 oktober 2020

"Mycket glädjande siffror"

Nyheter

29 oktober 2020

Bygma förvärvar byggvaruhuset Forslunds

Nyheter

29 oktober 2020

Optimeras nya anläggning i Mjölby har slagit upp portarna

Nyheter

28 oktober 2020

Daniel Wisarve ny digital chef på Woody

Nyheter

27 oktober 2020

Byggmaterialhandeln gick starkt under sensommaren

Nyheter

27 oktober 2020

Vältränad i företagsköp

Nyheter

26 oktober 2020

NCC förlänger sitt rikstäckande avtal med Ahlsell

Nyheter

23 oktober 2020

Elitfönster reducerar energispillet med 30 procent

Nyheter

23 oktober 2020

Derome förvärvar BMS

Nyheter

22 oktober 2020

Gasellprisvinst för Lindgrens Bygg & Järn

Nyheter

21 oktober 2020

Ännu ett nytt centralt avtal till Woody

Nyheter

19 oktober 2020

"De tidigare mörka prognoserna har ljusnat något”

Nyheter

15 oktober 2020

XL-Bygg presenterar proffsens hemmaplan

Nyheter

15 oktober 2020

Ny marknadschef på Bolist/Järnia

Nyheter

12 oktober 2020

Byggmax har öppnat ny butik i Höör

Nyheter

12 oktober 2020

”Det är kul att gå till jobbet varje dag”

Nyheter

09 oktober 2020

Hultafors lanserar ergonomiska skruvmejslar

Nyheter

09 oktober 2020

Woody väljer helt bort satsning på egna märkesvaror

Nyheter

08 oktober 2020

Optimera köper ytterligare butiker i Småland

Nyheter

06 oktober 2020

Würth öppnar butik i Eskilstuna

Nyheter

05 oktober 2020

Bauhaus öppnar nytt varuhus i Växjö

Nyheter

05 oktober 2020

”Hjälp kunderna med färdiga lösningar, inte bara produkter”

Nyheter

02 oktober 2020

Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen

Nyheter

01 oktober 2020

Nytt nordiskt klimatprojekt ska minska plåtspillet

Nyheter

30 september 2020

Beijers nya logotyp sätter hantverkaren i fokus

Nyheter

29 september 2020

Ahlsell blir ny huvudsponsor till Vasaloppet

Nyheter

29 september 2020

Ny kedjechef till XL-Bygg

Nyheter

25 september 2020

Största affären i Deromes historia

Nyheter

24 september 2020

Nya Youtube-satsningen ”Dom kallar oss hantverkare” sätter proffsen i fokus

Nyheter

24 september 2020

Derome förvärvar två starka aktörer i Småland

Nyheter

23 september 2020

Ingen höjning av ROT-avdraget i höstbudgeten

Nyheter

21 september 2020

Woody satsar framåt med ID kommunikation

Nyheter

16 september 2020

Nya produkter för gjutningar med höga krav

Nyheter

16 september 2020

Optimera köper företag i Småland

Nyheter

16 september 2020

Byggarnas Partner och HLL startar samarbete

Nyheter

15 september 2020

Woody stärker erbjudandet genom avtal med Festool

Nyheter

15 september 2020

Derome satsar i Tanumshede

Nyheter

14 september 2020

Ahlsell lanserar konceptet Hälsa och Säkerhet

Nyheter

14 september 2020

Effektivare bygglogistik med Track och Tracesystemet

Nyheter

14 september 2020

Vinnarna av XL-Hjälpen 2020 är korade

Nyheter

11 september 2020

Ny rekrytering för Essve

Nyheter

10 september 2020

Svenskt Trä blir Sustainability Partner till Stockholm Furniture & Light Fair

Nyheter

10 september 2020

Grohe lanserar webbinarium för branschen

Nyheter

10 september 2020

Han blir ny kedjechef för Bolist/Järnia

Nyheter

09 september 2020

Skånesatsningen fortsätter för Derome

Nyheter

08 september 2020

Woody väljer Additude som ny digital partner

Nyheter

07 september 2020

”Vi vill ta fler marknadsandelar online"

Nyheter

03 september 2020

Politisk öppning för höjt ROT-avdrag

Nyheter

03 september 2020

Bostadsmarknaden klarar sig bättre än befarat

Nyheter

03 september 2020

Kesko stänger varuhus i Sundsvall

Nyheter

03 september 2020

Kesko Sverige förvärvar Bygg & Interiör

Nyheter

02 september 2020

Debatt: Återställ Rot-avdraget och höj beloppet

Nyheter

01 september 2020

Nya delägare och butiker till Woody

Nyheter

01 september 2020

Byggmax öppnar butik i Leksand

Nyheter

31 augusti 2020

Bolist slår upp portarna i Sunne

Nyheter

28 augusti 2020

Bygma förvärvar VA-laget i Boden

Nyheter

25 augusti 2020

Pandemin stoppar medverkan för Grohe

Nyheter

21 augusti 2020

Ett grönare val med klimatpositiva byggprodukter

Nyheter

18 augusti 2020

Betongstomme till bostadsprojekt i Köpenhamn

Nyheter

14 augusti 2020

XL-Bygg Palms rekryterar ny VD från Beijer

Nyheter

10 augusti 2020

Den nya vägg- och takslipen från Festool

Nyheter

07 augusti 2020

Dansk hantverkarfavorit gör charmoffensiv i Sverige

Nyheter

04 augusti 2020

Lindab förvärvar marknadsledaren på rektangulära ventilationskanaler

Nyheter

29 juli 2020

Kraftig tillväxt i byggmaterialhandeln under andra kvartalet 2020

Nyheter

24 juli 2020

Interface LVT-golv innehåller nu återvunnet material

Nyheter

22 juli 2020

Enkel kantslipning

Nyheter

17 juli 2020

Nya förbättrade Unidrain Custom Hörn

Nyheter

17 juli 2020

Renoveringsviljan ökar kraftigt under pandemin

Nyheter

13 juli 2020

Kesko stärker sin position i Norden

Nyheter

13 juli 2020

Ahlsell i omfattande logistikuppdrag för Mälarsjukhuset

Nyheter

09 juli 2020

Lönsam tillväxt gav all-time-high i Tingsryd/Urshult

Nyheter

09 juli 2020

Apotea: Effektivitet vägen till lyckad e-handel

Nyheter

03 juli 2020

SHL och Bauhaus förlänger avtalet

Nyheter

03 juli 2020

Över 1200 nomineringar inskickade till XL-Hjälpen

Nyheter

01 juli 2020

Nu byggs Beijers nya IT-organisation

Nyheter

29 juni 2020

En förändringsresa genom en pandemi

Nyheter

24 juni 2020

Woody skriver nytt centralt avtal

Nyheter

23 juni 2020

Mestergruppen Sverige växer när Bolist och Järnia öppnar fler butiker

Nyheter

22 juni 2020

Efter branden – nu öppnar Bygmas nya butik i Umeå

Nyheter

22 juni 2020

Han blev utsedd till Årets Entreprenör

Nyheter

22 juni 2020

Här är årets 23 Bygmastipendiater

Nyheter

19 juni 2020

Happy Homes ansluter till Byggmaterialhandlarna

Nyheter

19 juni 2020

Filip Persson är årets Bygmastipendiat i Örnsköldsvik

Nyheter

17 juni 2020

Han är ny programledare för Beijers podd ”Bygga åt idioter”

Nyheter

17 juni 2020

Samarbetar för effektivare byggplatslogistik

Nyheter

12 juni 2020

Här är årets Bygmastipendiat i Lycksele

Nyheter

11 juni 2020

Sifoundersökning: Åtta av tio husägare planerar att bygga i sommar

Nyheter

09 juni 2020

Han blir Bygmas nya HR-chef

Nyheter

09 juni 2020

Årets Bygmastipendiater i Västerås utsedda

Nyheter

09 juni 2020

Rekordförsäljning för Bolist e-handel och Bolist Logistik AB

Nyheter

09 juni 2020

Coronaanpassad utdelning när Bygmastipendiet delades ut

Nyheter

08 juni 2020

Beijer störst i Sverige på PEFC-certifierat virke

Nyheter

08 juni 2020

NP Nilsson satsar vidare med ny anläggning

Nyheter

08 juni 2020

Finja Betongs hållbarhetsrapport för 2019

Nyheter

05 juni 2020

Årets Bygmastipendiater i Umeå utsedda

Nyheter

05 juni 2020

”Höj Rot-avdraget till 50 %”

Nyheter

01 juni 2020

Peab och Beijer tecknar nytt avtal

Nyheter

27 maj 2020

Byggarnas skriver avtal med Malmqvist och Co. Byggnads

Nyheter

27 maj 2020

Beijer tecknar avtal med JM kring byggförnödenheter

Nyheter

27 maj 2020

Ny styrelse för Bolists och XL-Byggs bolag

Nyheter

26 maj 2020

Vindö Byggvaror i Stockholms skärgård: ”På sommaren byggs det färre hus och fler kaninburar”

Nyheter

26 maj 2020

Enklare än någonsin att Koppla säkert

Nyheter

26 maj 2020

Beijer ställer om - kör sin Byggmässa digitalt

Nyheter

25 maj 2020

Han blir ny försäljnings- och marknadschef på Woody

Nyheter

23 maj 2020

Beijers Kundklubb får ännu mera muskler

Nyheter

18 maj 2020

Woody värvar delägare från Bolist

Nyheter

18 maj 2020

Ny marknadschef på XL-Bygg

Nyheter

12 maj 2020

XL-Bygg hjälper Volvo att tillverka skyddsförkläden till hemsjukvården

Nyheter

12 maj 2020

Bygghandelskedjan öppnar dörrarna till ny butik

Nyheter

12 maj 2020

Bygma stärker greppet om Norrland – anställer nya platschefer i Skellefteå och Sundsvall

Nyheter

12 maj 2020

Sanitetsleverantören uppnår koldioxidneutral produktion

Nyheter

12 maj 2020

Derome: Fossilfria transporter i Ytterby

Nyheter

10 maj 2020

Grönt ljus för XL-Byggs samgående med Bolist

Nyheter

10 maj 2020

XL-Bygg fortsätter sin expansiva etableringsplan

Nyheter

04 maj 2020

Woody skriver nytt flerårsavtal med Peab

Nyheter

04 maj 2020

Byggmaterialindex: Kraftigt ökad försäljning under mars

Nyheter

24 april 2020

Hilti utses återigen till Sveriges bästa arbetsplats och kulturbärare

Nyheter

23 april 2020

XL-Bygg etablerar nytt i Mölndal

Nyheter

23 april 2020

Företagen tecknar samarbetsavtal på både bygg- och järnvaror

Nyheter

23 april 2020

Finja Betongs nya golvsortiment, nu i bygghandeln

Nyheter

17 april 2020

Derome håller hjulen rullande

Nyheter

16 april 2020

NP Nilsson slår upp portarna i Helsingborg

Nyheter

07 april 2020

Bygma rekryterar nyckelkompetens kring tung infästning

Nyheter

03 april 2020

Framgång i bygget av Förskolan Hoppet - klimatpåverkan ner 70 procent

Nyheter

02 april 2020

Ny digital kanal från Byggarnas Partner

Nyheter

02 april 2020

Woody värvar ny delägare från Bolist

Nyheter

02 april 2020

Corona: Nya råd för handeln

Nyheter

02 april 2020

Riksdagspolitiker: ”Viktigt att stötta bygghandeln”

Nyheter

02 april 2020

NP Nilsson inleder samarbete med HIF

Nyheter

01 april 2020

Tillsammans bygger de bostäder i Borås

Nyheter

31 mars 2020

Corona: Max 50 personer gäller inte butiker

Nyheter

29 mars 2020

Fem bygghandlare: ”Så påverkas vi av Corona”

Nyheter

29 mars 2020

”Vi är beredda att snabbt agera om läget försämras”

Nyheter

29 mars 2020

Stark februarimånad i bygghandeln

Nyheter

29 mars 2020

Derome slår upp portarna i Karlskrona

Nyheter

26 mars 2020

Beijer släpper guide till hantverkare i hantering av Covid-19

Nyheter

26 mars 2020

Nu kommer XL-Hjälpen tillbaka

Nyheter

26 mars 2020

Logistik som förenklar byggplatsen

Nyheter

26 mars 2020

Kampanj för minska spridningen av Corona

Nyheter

17 mars 2020

Kesko förvärvar grossistföretag

Nyheter

17 mars 2020

Vården är prioritet för Beijer

Nyheter

17 mars 2020

De nomineras till Årets jobbskapare – igen

Nyheter

17 mars 2020

Deras första projekt med klimatpositiv betongstomme

Nyheter

16 mars 2020

Nu går startskottet för Deromes virkesexport till USA

Nyheter

16 mars 2020

Järnet ger fart i Hagforsbygden

Nyheter

15 mars 2020

Beijer skriver storkontrakt med Veidekke

Nyheter

11 mars 2020

Bygga åt idioter – en riktig säljsuccé. Men boktiteln har gjort många upprörda

Nyheter

11 mars 2020

Beijer först med ETIM-standard

Nyheter

11 mars 2020

Förbrukat byggmaterial får nytt liv

Nyheter

11 mars 2020

Hållbar hantering krävs vid impregnering

Nyheter

11 mars 2020

Historien om Bahco - Allt började med rörtången och skiftnyckeln

Nyheter

11 mars 2020

Missuppfattningar kring tryckimpregnerat virke ”Ger minst miljöpåverkan bland motsvarande alternativ”

Nyheter

11 mars 2020

Så kan bygghandeln optimera logistiken. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Nyheter

11 mars 2020

Stjärnorna ska bli planetskötare i världsklass. Förvandlade gammal timmerkoja till ekohus

Nyheter

11 mars 2020

Ett positivt år för Beijer

Nyheter

04 mars 2020

Siktar på att bli marknadsledande, nu presenteras det nya förvärvet

Nyheter

04 mars 2020

Minskning i det fjärde kvartalet för Byggmax

Nyheter

03 mars 2020

Inspiration till att mura och putsa drömhuset

Nyheter

03 mars 2020

Badrumstrender vi minns

Nyheter

03 mars 2020

Bygghemmas portfölj fortsätter växa

Nyheter

03 mars 2020

Åter igen dags för Woody Byggmässa

Nyheter

19 februari 2020

Beijer slog rekord i Mustaschkampen

Nyheter

19 februari 2020

Branschuppmaning om att minska utsläpp

Nyheter

13 februari 2020

Lyckad hockeyfest i Globen

Nyheter

13 februari 2020

Derome satsar digitalt

Nyheter

13 februari 2020

De tog hem segern som årets leverantörspartner 2019

Nyheter

13 februari 2020

Flexits bostadsaggregat är nu Euroventcertifierade

Nyheter

12 februari 2020

De sänker sitt klimatavtryck med 20 procent

Nyheter

10 februari 2020

Derome öppnar nytt varuhus i Helsingborg

Nyheter

05 februari 2020

Beijer presenterade Tre Kronors trupp

Nyheter

05 februari 2020

Smart logistik frigör tid i byggprocessen

Nyheter

05 februari 2020

Kontorshus med återvunnet byggmaterial

Nyheter

05 februari 2020

Beijer och Tre Kronor samarbetar mot prostatacancer

Nyheter

06 november 2019

Byggmaterialhandlarna medverkade på Almedalsveckan

Nyheter

10 oktober 2019

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår