Maria Andersson, Commerce, IT & Supply Chain Director på Kesko, Mats Rignell, affärsutvecklingschef på Derome Bygg & Industri, Stefan Thollén, inköps- och varuflödesdirektör på Mestergruppen Sverige, Daniel Johansson, logistikdirektör på Ahlsell och Jonas Jonasson, vd på Woody Bygghandel.

Byggvaruhandelns största logistikutmaningar

Nyheter

En förutsättning för att byggen ska kunna rulla på smidigt är att var sak är på rätt plats vid rätt tillfälle. För att garantera det krävs genomarbetade logistikflöden. Här ger några av Sveriges byggvarukedjor sin syn på framtidens logistikutmaningar.

Maria Andersson, Commerce, IT & Supply Chain Director på Kesko:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni?

– Den största utmaningen handlar om att klara av att ställa om fordonsflottan till fossilfria varianter. Kesko har egna tuffa hållbarhetsmål att leva upp till, men våra kunder ställer också krav på oss som vi idag har svårt att leva upp till baserat på vilka bränsle- och fordonstyper som finns tillgängliga på marknaden. Här måste vi arbeta tillsammans med åkerier och fordonstillverkare. En trend som vi ser just nu handlar om att utvärdera varuflöden från Asien till förmån för europeiska leverantörer, detta är drivet av de senaste årens turbulenta marknad men också det säkerhetsläge som vi ser i världen just nu.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– Den är viktig i flera olika delar av processen. I planering av transporter, i spårning av transporter men även på så sätt att volymer flyttar till e-handel, både för B2B-kunder men kanske främst för privatkunder. En e-handelskund ställer klart tuffare krav på vår så kallade last mile transport och vår förmåga att hela tiden hålla kunden uppdaterad på var leveransen är.

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Det kommer mer och mer. Inom Kesko har vi till exempel tagit initiativ till ett omfattande returflöde av lastpallar från våra egna anläggningar. På så sätt har vi undvikit att cirka 40 000 pallar nytillverkats. Vi har också inlett dialog med ett par lämpliga leverantörer och börjat diskutera returflöde av deras material, så det kommer troligen komma fler sådana initiativ i framtiden.

 

Mats Rignell, affärsutvecklingschef på Derome Bygg & Industri:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni? 

– En utmaning är en möjlighet och därför ser jag stor potential att utnyttja/integrera logistiken mer i affären. Vi behöver se på helheten och inte bara delmängderna. Bygglogistik efterfrågas i allt större utsträckning vilket vi ser mycket positivt på, då det finns stor förbättringspotential i samtliga flöden på byggarbetsplats. Vårt dotterbolag Svensk Bygglogistik har jobbat med Bygglogistik i 25 år och är en naturlig del i vårt totala logistikerbjudande. En del som vi arbetar intensivt med är att öka kundnöjdheten genom att förenkla, effektivisera och digitalisera hela order och leveransprocessen i alla kanaler, från butik till leverans och e-handel. Fossilfria transporter och materialhantering ligger också högt på vår agenda, genom bland annat 100 procent HVO-drivmedel och elektrifiering av lastbilar och truckar. 

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken?   

– Logistik är i grunden en kombination av informations- och produktflöden. Att göra det effektivt, lönsamt och hållbart med så hög kundnöjdhet som möjligt är en stor konkurrensfördel och i vissa fall något som kunderna tar för givet. Digitalisering är redan en förutsättning i många branscher för att överhuvudtaget kunna vara en aktör på marknaden, så också för oss i byggsektorn. Digitaliseringen är en grundbult för den transformation och förändring som både branschen och Derome nu genomgår. 

– Våra krav på effektivitet, transparens, tillgång av information och data från arbetsprocesser, kunder, leverantörer och myndigheter ger fantastiska möjligheter genom digitalisering i en fortfarande ganska traditionell bransch. Rätt utnyttjad och i kombination med innovativa samarbeten och nytänkande kan digitaliseringen ge stora möjligheter. Det kräver dock både mod och vilja att prova nytt. 

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Det är för Derome liksom för hela samhället en viktig del för att ta vara på våra resurser så effektivt som möjligt. Utmaningen är att göra rätt saker utifrån ett helhetsperspektiv i stället för enskilda punktinsatser. Inom Derome har vi flertalet initiativ i gång för att ligga i framkant även inom detta område. För att ta de riktigt stora stegen behöver vi organisera branschen runt ett gemensamt koncept/standard.

 

Stefan Thollén, inköps- och varuflödesdirektör på Mestergruppen Sverige:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni? 

– Ser vi till omvärldsläget, hur det har sett ut och hur det ser ut idag, har det varit utmanande år. Under pandemin fanns det utmaningar gällande fraktkostnader, utbud och efterfrågan. I och med kriget i Ukraina skiftade det till att handla mer om ökade kostnader, framför allt på drivmedel och energi. Tittar vi framåt kommer vi under året att prioritera service- och fyllnadsgrader, både från leverantörer och ut till kund. Sedan kommer utvecklingsarbetet med Masterdata fortsätta att vara viktigt, både för oss och för branschen i stort. Kvalitén och omfattningen behöver bli bättre för att kunna leverera en ännu mer effektiv logistik, vilket skapar många positiva effekter och synergier. Framåt ser vi inom byggbranschen att en centralvarudistribution är något vi kommer att se mer av, vilket är positivt för totalt sett är det mindre resurskrävande och det effektivaste sättet att flytta varor mellan producent och kund.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– En fungerande och effektiv logistikkedja förutsätter digitalisering mellan producent och kund. Idag är det en hel del manuell handpåläggning i logistikkedjan och det arbetar vi bort med hjälp av integration och en förbättrad Masterdata. 

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Det är en komplicerad fråga som berör så mycket mer än bara logistik, för att flytta byggmaterial från A till B kan vi lösa väldigt effektivt idag. Den stora utmaningen är att koppla samman kundbehov och producent, men också att kvalitetssäkra det som återbrukas utifrån gällande krav och regler.

 

Daniel Johansson, logistikdirektör på Ahlsell:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni? 

– Vi ser stabilitet i försörjningskedjan som den största utmaningen framåt. Under pandemin och även den fortsatt skakiga omvärldssituationen har tillgången på material och komponenter varit varierande. Många försörjningskedjor har skakats om med stor påverkan på många företag. Att hantera detta på ett så bra sätt som möjligt, det vill säga att säkra produkttillgång utan att ha för stora lager är en stor utmaning för oss och många med oss idag. Detta är även en stark trend inom supply chain management idag, att prata just ”resilience” och ”adaption”. Andra starka trender vi ser inom logistik är såklart hållbarhet och digitalisering, men även hur kundbehoven utvecklas där vi framför allt ser att B2B och B2C-beteenden och behov går in i varandra alltmer.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– Helt avgörande! Vi har i många delar kommit väldigt långt inom digitaliseringen och är idag beroende av våra logistiksystem för att hålla en hög leveransförmåga med hög effektivitet och kvalitet. För att utveckla och bredda kunderbjudandet och servicen krävs fortsatta satsningar inom digital teknik.

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Hållbarhet ligger oss väldigt varmt om hjärtat och vi som stor aktör har en möjlighet att påverka. Cirkularitet diskuterar vi mycket och med vår logistikfunktion finns stora möjligheter inte bara att leverera produkter och tjänster utan även att ta tillbaka. Vi testar och experimenterar med lite olika lösningar i denna riktning och tror mycket på ökad cirkularitet framåt. Jag tror vi kommer att se fler och fler aktörer och tjänster inom detta område och vi vill såklart gärna ha en position här för att bidra till ett lägre klimatavtryck.

 

Jonas Jonasson, vd på Woody Bygghandel:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni?  

– De höga energipriserna i form av diesel och el är en del som direkt fördyrar och slår mot alla transporter i logistikkedjan. Hyra av kommersiella lokaler är en andra del och bristen på chaufförer en tredje. Dessa förutsättningar är delvis bestående och trenden är en fortsatt hög kostnadsbild även om det kommer gå tillbaka något framöver. Det ställer större krav på fyllda bilar i båda riktningarna och samordning av leveranser. En viktig roll för oss mellan våra leverantörer och våra kunder i ett trepartssamarbete. Här finns hjälpmedel och verktyg inte minst digitalt som blir viktigt att ta till oss utifrån behov och förutsättningar geografiskt och aktuellt kundsegment. Kompetens och tillämpning av nya modeller och verktyg kan ibland vara den största utmaningen.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– Det är viktigt att digitalisera logistiken för att minska vår miljöpåverkan och effektivisera. Vi behöver strömlinjeforma och effektivisera genom att digitalisera för att möta kraven imorgon. Det kommer vara en konkurrensfördel i framtiden.

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– I behovet av fyllda bilar i båda riktningar krävs det att fler aktörer i närliggande branscher för en närmare dialog och kan enas om en betalningsmodell sinsemellan för att maximera utkomsten av varje körd mil på våra vägar. En acceptans för en ”ge och ta-modell” som inte alltid kan bli rättvis på millimeternivå. Med stigande logistikkostnader kan hela den goda idén med återbrukat byggmaterial och cirkularitet hämmas av högre kostnader få är beredda att betala. För att motivera en bredare målgrupp att välja återbrukat byggmaterial och cirkularitet krävs även här nya samarbeten mellan fler aktörer, som inte funnits tidigare, för en accepterad merkostnad vid valet för beslutande kund.

 

Texten är hämtad från tidningen ByggMaterial nummer 1 2023.

Annons:

Brand hos Bolist Idre – arbetet pågår för att få i gång verksamheten

Nyheter

30 maj 2023

Sveriges största solpark invigd

Nyheter

30 maj 2023

Björkekärrs Scoutkår är en av vinnarna i XL-Hjälpen

Nyheter

30 maj 2023

Matts Rylander ny vd för Mal Proff i Sverige

Nyheter

30 maj 2023

Han vann Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik

Nyheter

29 maj 2023

Derome maskinuthyrning i nya lokaler

Nyheter

26 maj 2023

Ahlsell gör norskt nyförvärv

Nyheter

26 maj 2023

Tørn i samarbete med Logiq

Nyheter

26 maj 2023

XL-Hjälpen vinner guld i internationell tävling

Nyheter

25 maj 2023

Byggmax Studio öppnar i Umeå 2024

Nyheter

25 maj 2023

SCB: Lägenhetsbyggandet ner 50 procent

Nyheter

25 maj 2023

Verksamheten i full gång efter brand hos XL-Bygg A-Trä i Landskrona

Nyheter

24 maj 2023

Ramirentrapporten: e-handeln växer inom byggbranschen

Nyheter

23 maj 2023

Byggvarubedömningen och Plant skapar integration mellan Loggboken och klimatberäkningsverktyg

Nyheter

23 maj 2023

Undersökning: Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande

Nyheter

23 maj 2023

De blev årets första Bygmastipendiater

Nyheter

22 maj 2023

Olyckor bland elyrken ökade förra året

Nyheter

22 maj 2023

Lessebo Scoutkår är en av vinnarna i årets XL-Hjälpen

Nyheter

17 maj 2023

Byggstartsindikatorn för april visar fördjupad nedgång i byggandet

Nyheter

17 maj 2023

SGDS Gruppen presenterar hållbarhetsberättelse

Nyheter

16 maj 2023

”Kunderna har fått ett större intresse för det klassiska måleriet”

Nyheter

16 maj 2023

”Ett hus blir inte hållbart om ingen vill ha det”

Nyheter

16 maj 2023

Den gamla stärkelsefabriken förändrade Gustavs liv

Nyheter

16 maj 2023

Dags för Bolists Byggfest

Nyheter

15 maj 2023

K-Rauta är årets e-handlare inom Renovering & Bygg

Nyheter

15 maj 2023

Byggmaterialhandlarna: Positivt med utredning om fler ägarlägenheter och hyrköp av bostäder

Nyheter

15 maj 2023

Byggkoxstnadsindex steg även i april

Nyheter

15 maj 2023

Grönare leveranser när Plannja inleder samarbete med Sandahls Logistik

Nyheter

12 maj 2023

Boverket föreslår gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan

Nyheter

12 maj 2023

Hon blev Årets byggkvinna 2023

Nyheter

12 maj 2023

Familjen Thomas Forskningsstiftelse finansierar betongforskning med 7,5 miljoner

Nyheter

11 maj 2023

Debattartikel från Byggmaterialhandlarna med förslag för ökat återbruk

Nyheter

11 maj 2023

LK Systems AB förvärvar golvvärmeföretag

Nyheter

10 maj 2023

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Nyheter

10 maj 2023

Gemensamt upprop för utökat ROT-avdrag

Nyheter

09 maj 2023

Nordbyggs guldmedalj till byggsystemet BiteLock

Nyheter

09 maj 2023

XL-Bygg Byggcenter Varberg satsar på solceller och ny butik

Nyheter

05 maj 2023

Utsläppen i golvbranschen beräknade – 220 miljoner kilo koldioxid

Nyheter

04 maj 2023

Lindabs tak uppdateras med integrerade solpaneler

Nyheter

04 maj 2023

Ny utbildning för byggsektorn om NPF i arbetslivet

Nyheter

04 maj 2023

Limträförsäljningen fortsätter öka

Nyheter

04 maj 2023

”I de här frågorna finns ingen konkurrens”

Nyheter

03 maj 2023

Två föreningar först ut att få ta del av XL-Hjälpen

Nyheter

03 maj 2023

Elitfönster satsar drygt 100 miljoner på framtidens fabrik

Nyheter

03 maj 2023

XL-Bygg fortsätter att växa starkare än marknaden

Nyheter

03 maj 2023

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Nyheter

03 maj 2023

De är Byggmaterialhandlarnas ambassadörer 2023

Nyheter

03 maj 2023

Byggmax har öppnat nytt i Markaryd

Nyheter

02 maj 2023

Ramirentrapporten: Fortsatt hög psykisk ohälsa inom byggbranschen

Nyheter

28 april 2023

Minskad omsättning första kvartalet för BHG Group

Nyheter

28 april 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår