Maria Andersson, Commerce, IT & Supply Chain Director på Kesko, Mats Rignell, affärsutvecklingschef på Derome Bygg & Industri, Stefan Thollén, inköps- och varuflödesdirektör på Mestergruppen Sverige, Daniel Johansson, logistikdirektör på Ahlsell och Jonas Jonasson, vd på Woody Bygghandel.

Byggvaruhandelns största logistikutmaningar

Nyheter

En förutsättning för att byggen ska kunna rulla på smidigt är att var sak är på rätt plats vid rätt tillfälle. För att garantera det krävs genomarbetade logistikflöden. Här ger några av Sveriges byggvarukedjor sin syn på framtidens logistikutmaningar.

Maria Andersson, Commerce, IT & Supply Chain Director på Kesko:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni?

– Den största utmaningen handlar om att klara av att ställa om fordonsflottan till fossilfria varianter. Kesko har egna tuffa hållbarhetsmål att leva upp till, men våra kunder ställer också krav på oss som vi idag har svårt att leva upp till baserat på vilka bränsle- och fordonstyper som finns tillgängliga på marknaden. Här måste vi arbeta tillsammans med åkerier och fordonstillverkare. En trend som vi ser just nu handlar om att utvärdera varuflöden från Asien till förmån för europeiska leverantörer, detta är drivet av de senaste årens turbulenta marknad men också det säkerhetsläge som vi ser i världen just nu.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– Den är viktig i flera olika delar av processen. I planering av transporter, i spårning av transporter men även på så sätt att volymer flyttar till e-handel, både för B2B-kunder men kanske främst för privatkunder. En e-handelskund ställer klart tuffare krav på vår så kallade last mile transport och vår förmåga att hela tiden hålla kunden uppdaterad på var leveransen är.

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Det kommer mer och mer. Inom Kesko har vi till exempel tagit initiativ till ett omfattande returflöde av lastpallar från våra egna anläggningar. På så sätt har vi undvikit att cirka 40 000 pallar nytillverkats. Vi har också inlett dialog med ett par lämpliga leverantörer och börjat diskutera returflöde av deras material, så det kommer troligen komma fler sådana initiativ i framtiden.

 

Mats Rignell, affärsutvecklingschef på Derome Bygg & Industri:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni? 

– En utmaning är en möjlighet och därför ser jag stor potential att utnyttja/integrera logistiken mer i affären. Vi behöver se på helheten och inte bara delmängderna. Bygglogistik efterfrågas i allt större utsträckning vilket vi ser mycket positivt på, då det finns stor förbättringspotential i samtliga flöden på byggarbetsplats. Vårt dotterbolag Svensk Bygglogistik har jobbat med Bygglogistik i 25 år och är en naturlig del i vårt totala logistikerbjudande. En del som vi arbetar intensivt med är att öka kundnöjdheten genom att förenkla, effektivisera och digitalisera hela order och leveransprocessen i alla kanaler, från butik till leverans och e-handel. Fossilfria transporter och materialhantering ligger också högt på vår agenda, genom bland annat 100 procent HVO-drivmedel och elektrifiering av lastbilar och truckar. 

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken?   

– Logistik är i grunden en kombination av informations- och produktflöden. Att göra det effektivt, lönsamt och hållbart med så hög kundnöjdhet som möjligt är en stor konkurrensfördel och i vissa fall något som kunderna tar för givet. Digitalisering är redan en förutsättning i många branscher för att överhuvudtaget kunna vara en aktör på marknaden, så också för oss i byggsektorn. Digitaliseringen är en grundbult för den transformation och förändring som både branschen och Derome nu genomgår. 

– Våra krav på effektivitet, transparens, tillgång av information och data från arbetsprocesser, kunder, leverantörer och myndigheter ger fantastiska möjligheter genom digitalisering i en fortfarande ganska traditionell bransch. Rätt utnyttjad och i kombination med innovativa samarbeten och nytänkande kan digitaliseringen ge stora möjligheter. Det kräver dock både mod och vilja att prova nytt. 

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Det är för Derome liksom för hela samhället en viktig del för att ta vara på våra resurser så effektivt som möjligt. Utmaningen är att göra rätt saker utifrån ett helhetsperspektiv i stället för enskilda punktinsatser. Inom Derome har vi flertalet initiativ i gång för att ligga i framkant även inom detta område. För att ta de riktigt stora stegen behöver vi organisera branschen runt ett gemensamt koncept/standard.

 

Stefan Thollén, inköps- och varuflödesdirektör på Mestergruppen Sverige:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni? 

– Ser vi till omvärldsläget, hur det har sett ut och hur det ser ut idag, har det varit utmanande år. Under pandemin fanns det utmaningar gällande fraktkostnader, utbud och efterfrågan. I och med kriget i Ukraina skiftade det till att handla mer om ökade kostnader, framför allt på drivmedel och energi. Tittar vi framåt kommer vi under året att prioritera service- och fyllnadsgrader, både från leverantörer och ut till kund. Sedan kommer utvecklingsarbetet med Masterdata fortsätta att vara viktigt, både för oss och för branschen i stort. Kvalitén och omfattningen behöver bli bättre för att kunna leverera en ännu mer effektiv logistik, vilket skapar många positiva effekter och synergier. Framåt ser vi inom byggbranschen att en centralvarudistribution är något vi kommer att se mer av, vilket är positivt för totalt sett är det mindre resurskrävande och det effektivaste sättet att flytta varor mellan producent och kund.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– En fungerande och effektiv logistikkedja förutsätter digitalisering mellan producent och kund. Idag är det en hel del manuell handpåläggning i logistikkedjan och det arbetar vi bort med hjälp av integration och en förbättrad Masterdata. 

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Det är en komplicerad fråga som berör så mycket mer än bara logistik, för att flytta byggmaterial från A till B kan vi lösa väldigt effektivt idag. Den stora utmaningen är att koppla samman kundbehov och producent, men också att kvalitetssäkra det som återbrukas utifrån gällande krav och regler.

 

Daniel Johansson, logistikdirektör på Ahlsell:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni? 

– Vi ser stabilitet i försörjningskedjan som den största utmaningen framåt. Under pandemin och även den fortsatt skakiga omvärldssituationen har tillgången på material och komponenter varit varierande. Många försörjningskedjor har skakats om med stor påverkan på många företag. Att hantera detta på ett så bra sätt som möjligt, det vill säga att säkra produkttillgång utan att ha för stora lager är en stor utmaning för oss och många med oss idag. Detta är även en stark trend inom supply chain management idag, att prata just ”resilience” och ”adaption”. Andra starka trender vi ser inom logistik är såklart hållbarhet och digitalisering, men även hur kundbehoven utvecklas där vi framför allt ser att B2B och B2C-beteenden och behov går in i varandra alltmer.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– Helt avgörande! Vi har i många delar kommit väldigt långt inom digitaliseringen och är idag beroende av våra logistiksystem för att hålla en hög leveransförmåga med hög effektivitet och kvalitet. För att utveckla och bredda kunderbjudandet och servicen krävs fortsatta satsningar inom digital teknik.

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– Hållbarhet ligger oss väldigt varmt om hjärtat och vi som stor aktör har en möjlighet att påverka. Cirkularitet diskuterar vi mycket och med vår logistikfunktion finns stora möjligheter inte bara att leverera produkter och tjänster utan även att ta tillbaka. Vi testar och experimenterar med lite olika lösningar i denna riktning och tror mycket på ökad cirkularitet framåt. Jag tror vi kommer att se fler och fler aktörer och tjänster inom detta område och vi vill såklart gärna ha en position här för att bidra till ett lägre klimatavtryck.

 

Jonas Jonasson, vd på Woody Bygghandel:

Vilka är de största frågorna och utmaningarna framåt inom logistik för er? Vilka trender ser ni?  

– De höga energipriserna i form av diesel och el är en del som direkt fördyrar och slår mot alla transporter i logistikkedjan. Hyra av kommersiella lokaler är en andra del och bristen på chaufförer en tredje. Dessa förutsättningar är delvis bestående och trenden är en fortsatt hög kostnadsbild även om det kommer gå tillbaka något framöver. Det ställer större krav på fyllda bilar i båda riktningarna och samordning av leveranser. En viktig roll för oss mellan våra leverantörer och våra kunder i ett trepartssamarbete. Här finns hjälpmedel och verktyg inte minst digitalt som blir viktigt att ta till oss utifrån behov och förutsättningar geografiskt och aktuellt kundsegment. Kompetens och tillämpning av nya modeller och verktyg kan ibland vara den största utmaningen.

Hur viktig är digitaliseringen för logistiken? 

– Det är viktigt att digitalisera logistiken för att minska vår miljöpåverkan och effektivisera. Vi behöver strömlinjeforma och effektivisera genom att digitalisera för att möta kraven imorgon. Det kommer vara en konkurrensfördel i framtiden.

Hur ser ni på logistik kring återbrukat byggmaterial och cirkularitet? 

– I behovet av fyllda bilar i båda riktningar krävs det att fler aktörer i närliggande branscher för en närmare dialog och kan enas om en betalningsmodell sinsemellan för att maximera utkomsten av varje körd mil på våra vägar. En acceptans för en ”ge och ta-modell” som inte alltid kan bli rättvis på millimeternivå. Med stigande logistikkostnader kan hela den goda idén med återbrukat byggmaterial och cirkularitet hämmas av högre kostnader få är beredda att betala. För att motivera en bredare målgrupp att välja återbrukat byggmaterial och cirkularitet krävs även här nya samarbeten mellan fler aktörer, som inte funnits tidigare, för en accepterad merkostnad vid valet för beslutande kund.

 

Texten är hämtad från tidningen ByggMaterial nummer 1 2023.

Annons:

Nya tapetmönster från Lycke

Nyheter

21 september 2023

Ekolution bygger produktionsanläggning för industrihampa och hampaisolering

Nyheter

21 september 2023

A-hus satsar i Norrland

Nyheter

21 september 2023

Mestergruppen fortsätter satsning inom medlemstjänster och digitalisering

Nyheter

21 september 2023

Byggmaterialhandlarna om budgeten: Bra med höjning av ROT-avdraget

Nyheter

20 september 2023

Magnus Ohlsson, vd Happy Homes: ”Jag tror de små hemmaprojekten kommer bli fler”

Nyheter

20 september 2023

Så kan bygghandeln bidra till effektivare plaståtervinning

Nyheter

20 september 2023

Personliga kulörer för hållbara interiörer

Nyheter

20 september 2023

AB Karl Hedin Bygghandel erbjuder fler betalningssätt i samarbete med Resurs

Nyheter

20 september 2023

Byggfakta: Oförändrad byggtakt under augusti

Nyheter

20 september 2023

Nedåt för golvbranschen första halvåret

Nyheter

19 september 2023

Beijer släpper träningsapp för hantverkare

Nyheter

19 september 2023

Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

Nyheter

19 september 2023

Tillverkare av byggsatser i trä väljer Bygma som samarbetspartner

Nyheter

19 september 2023

Upprop mot arbetslivskriminalitet

Nyheter

18 september 2023

Byggmaterialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

Nyheter

18 september 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökar

Nyheter

15 september 2023

Plant och Myrspoven i semifinal i PropTech-tävling

Nyheter

15 september 2023

Bostadsbyggandet rasar men lokalbyggandet håller emot i lågkonjunkturen

Nyheter

15 september 2023

Derome öppnar i Karlstad

Nyheter

13 september 2023

Modulbyggare varslar 100 anställda

Nyheter

13 september 2023

Årets kulör från Nordsjö

Nyheter

13 september 2023

Kunskapsbrister i hållbarhetsfrågor hos byggchefer

Nyheter

13 september 2023

Bjelin blir ensam golvleverantör till Götenehus

Nyheter

13 september 2023

Ny limlösning kan möjliggöra full återvinning av byggmaterial

Nyheter

13 september 2023

Byggmaterialhandlarna kommenterar: Bra att Regeringen höjer taket för ROT-avdrag

Nyheter

11 september 2023

Fullsatt på Mestergruppens årliga Leverantörsträff

Nyheter

11 september 2023

Mestergruppen väljer Setra som prioriterad leverantör

Nyheter

11 september 2023

Beijers Branschrapport: Fortsatt svag försäljningsutveckling i flera kategorier, men vissa ljuspunkter

Nyheter

08 september 2023

Derome Maskinuthyrning växlar upp med nya certifieringar

Nyheter

08 september 2023

NP Nilsson samlar logistik, produktion och huvudkontor i nya lokaler

Nyheter

07 september 2023

Låga förväntningar i byggbranschen inför hösten

Nyheter

07 september 2023

De kan bli Årets Bygghandel

Nyheter

06 september 2023

”Vi förväntar oss att regeringen lägger fram förslag om grönt ROT i höst”

Nyheter

06 september 2023

Kesko fokuserar på proffsmarknaden – satsar på K-Bygg

Nyheter

06 september 2023

ROT i fokus vid politikerbesök

Nyheter

06 september 2023

Ahlsell öppnar nytt i Visby

Nyheter

05 september 2023

Han blir ny styrelseordförande för Woody Bygghandel

Nyheter

05 september 2023

De kan vinna Plåtpriset 2023

Nyheter

05 september 2023

Nu startar samråd för CCS-anläggningen i Slite

Nyheter

05 september 2023

Geberit avyttrar nordisk duschverksamhet

Nyheter

04 september 2023

Trenden fortsätter - konkurserna ökade med 38 procent i augusti

Nyheter

01 september 2023

Betongsortiment med återvunnet råmaterial

Nyheter

31 augusti 2023

Ny platschef till Bygmas tegelförsäljning

Nyheter

31 augusti 2023

Nytt nummer av ByggMaterial!

Nyheter

31 augusti 2023

Generationsskifte hos Bolist Braås

Nyheter

30 augusti 2023

Kesko fokuserar på K-Bygg – varumärket K-Rauta försvinner

Nyheter

29 augusti 2023

Anebyhusgruppen ansöker om konkurs

Nyheter

28 augusti 2023

Första spadtaget för Ahlsells miljardsatsning

Nyheter

25 augusti 2023

Intresset för limträ i stora projekt ökar försäljningen när bostadsbyggandet minskar

Nyheter

24 augusti 2023

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår